ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ
นักวิจัย : นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์
คำค้น : UDDI , SERVICE PROPERTY , WEB SERVICES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแข่งขันการให้บริการต่างๆ ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้องค์กรธุรกิจต้องทำการโฆษณาบริการของตนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบบริการของตนได้ จึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคลังข้อมูลของการโฆษณาบริการของเว็บเซอร์วิส กำหนดวิธีการโฆษณาและค้นหาบริการร่วมกัน เรียกว่า ยูดีดีไอ แต่ปัญหาที่พบก็คือ ยูดีดีไอกำหนดชุดของคุณสมบัติสำหรับการโฆษณาบริการใดๆ ไว้ ซึ่งชุดคุณสมบัติดังกล่าวมีความจำกัด คือไม่สามารถโฆษณาคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่มีกำหนดไว้แล้วได้ นอกจากนี้การค้นหาบริการจากยูดีดีไอนั้นยังเป็นการค้นหาจากชื่อบริการเป็นหลัก เมื่อมีการโฆษณาบริการจำนวนมากขึ้น การค้นหาจากชื่อบริการอย่างเดียวอาจจะได้ข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่ตรงความต้องการและไม่ตรงความต้องการ จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการมาคัดกรองข้อมูลเพื่อให้ได้บริการที่ตนต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้น่าจะมีการระบุคุณสมบัติของบริการเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเพื่อเป็นการแสดงความแตกต่างกันของแต่ละบริการได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหาบริการน่าจะสามารถใช้คุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นเงื่อนไขในการค้นหาได้ งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอ เพื่อให้รองรับการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยการใช้คุณสมบัติบริการเป็นเงื่อนไข ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะให้กับบริการที่จะทำการโฆษณาในยูดีดีไอ ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลเกี่ยวกับบริการของยูดีดีไอ โดยการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริการเข้าไปในโครงสร้างข้อมูลบริการเดิม และเพิ่มส่วนต่อประสานโปรแกรมเพื่อให้สามารถระบุข้อมูลลงในส่วนที่เพิ่มขยายนี้ รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการค้นหาบริการโดยการใช้คุณสมบัติบริการที่เพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในการค้นหาด้วย ซึ่งจะทำให้การกรองข้อมูลทำได้ละเอียดขึ้น

บรรณานุกรม :
นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์ . (2546). การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์ . 2546. "การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์ . "การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์ . การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.