ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
นักวิจัย : ฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์, 2520-
คำค้น : หลักทรัพย์ , นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชัยศักดิ์ หรยางกูร , รพี สุจริตกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317411 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การกำกับดูแล การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาคธุรกิจหลักทรัพย์สามารถทำหน้าที่ในการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ในปัจจุบันรูปแบบการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ได้แบ่งแยกไปตามใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภท แต่เนื่องจากลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งสามประเภทดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงและเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด แนวคิดในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจทั้งสามประเภทจึงเป็นแนวทางเดียวกันคือ สร้างความน่าเชื่อถือในการส่งมอบหลักทรัพย์และการชำระราคา การแบ่งแยกการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งสามประเภทดังกล่าวถึงไม่เป็นประโยชน์ต่อกรกำกับดูแลแต่อย่างใด อีกทั้งยังขาดความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งสามประเภทออกจากกัน อันก่อให้เกิดภาวะในการกำกับดูแลของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทดังกล่าวด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และปัญหาในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อรวมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งสามประเภทเข้าไว้ด้วยกัน

บรรณานุกรม :
ฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์, 2520- . (2547). ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์, 2520- . 2547. "ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์, 2520- . "ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ฐิติรัตน์ หาญพิทักษ์พงศ์, 2520- . ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.