ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ
นักวิจัย : ชนาธิป ชินะนาวิน
คำค้น : ข้อพิพาทแรงงาน , การระงับข้อพิพาท , การอนุญาโตตุลาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดาศิริ วศวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766696 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปัจจุบันกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทยประสบปัญหา การที่นายจ้างและลูกจ้างไม่นิยมระงับข้อพิพาทแรงงาน โดยกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาในกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ นายจ้างและลูกจ้างมักจะใช้การนัดหยุดงานและการปิดงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่นายจ้างและสังคมมากกว่าที่จะใช้กระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ อันมาจากปัญหาที่คู่พิพาทไม่สามารถสรรหาผู้ชี้ขาดได้ ความล่าช้าในกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ และการไม่เชื่อถือกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจ ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน โดยอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศแล้ว พบว่าประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีระบบการระงับข้อพิพาทแบบผสม ระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทย ประเทศออสเตรเลียมีระบบการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ ประเทศเยอรมันมีการระงับข้อพิพาทแรงงาน ในสถานประกอบการและระบบศาลแรงงาน ประเทศอังกฤษมีรูปแบบการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยองค์กรของรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกาอันเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ จึงสมควรนำรูปแบบกระบวนการอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เกี่ยวกับการชี้ขาดโดยสมัครใจ โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ชี้ขาด กระบวนการเปิดเผยความเป็นอิสระของผู้ชี้ขาด กระบวนการคัดค้านผู้ชี้ขาด กระบวนการชี้ขาดโดยขาดนัด กระบวนการเพิกถอนคำชี้ขาด รวมทั้งปรับปรุงข้อบังคับของสำนักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ชนาธิป ชินะนาวิน . (2547). การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนาธิป ชินะนาวิน . 2547. "การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนาธิป ชินะนาวิน . "การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชนาธิป ชินะนาวิน . การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.