ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย
นักวิจัย : อุณานันทน์ พฤกษะวัน
คำค้น : DIRECTIONS , STRENGTHENING , ANTIDUMPING , AGENCIES , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึง หลักเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของต่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 6 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 (Anti-dumpingAgreement) ว่ามีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนากฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการศึกษาวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดแต่ละประเภท จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์กร คือ ความโปร่งใส การกำหนดความรับผิดชอบ ความเป็นกลาง การถ่วงดุลอำนาจ ความเป็นอิสระและความรวดเร็ว โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะองค์กรของสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ จากการศึกษาพบว่าองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทยจะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในเรื่องความโปร่งใส การกำหนดความรับผิดชอบ ความเป็นกลาง การถ่วงดุลอำนาจ ความเป็นอิสระ และความรวดเร็วให้มีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดในส่วนวิธีสบัญญัติให้ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กร รวมทั้งควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนด้วย

บรรณานุกรม :
อุณานันทน์ พฤกษะวัน . (2545). แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุณานันทน์ พฤกษะวัน . 2545. "แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุณานันทน์ พฤกษะวัน . "แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อุณานันทน์ พฤกษะวัน . แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.