ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998
นักวิจัย : พรสรร กุณฑลสุรกานต์, 2516-
คำค้น : กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , ข้อมูลข่าวสารของราชการ , เสรีภาพทางข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารีณา ศรีวนิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770278 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/845
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้มีการการนำแนวความคิดสำคัญประการหนึ่งเข้ามาใช้ นั่นคือ แนวความคิดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศของรัฐ และบุคคล ดังปรากฏแนวความคิดดังกล่าวแทรกอยู่ใน ข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหลายฉบับ แต่จากอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีการนำแนวความคิดดังกล่าว ไปกำหนดขึ้นเป็นหลักการเฉพาะเรื่อง การนำหลักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศของรัฐและบุคคล ไปกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก ในอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 (อนุสัญญาออร์ฮูส) ทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมระหว่างประเทศในการกำหนดให้หลักการดังกล่าว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐและบุคคล ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อม โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงพัฒนาการของหลักการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ จนกระทั่งได้มีการนำหลักการเข้าถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นอนุสัญญาออร์ฮูส และได้นำหลักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อม ในอนุสัญญาออร์ฮูสมาวิเคราะห์ข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ว่าหลักการเข้าถึงข่าวสารสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาออร์ฮูส สามารถนำไปใช้ในข้อตกลงระหว่างประเทศสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งผลทำให้มาตรการการบังคับใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
พรสรร กุณฑลสุรกานต์, 2516- . (2547). การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสรร กุณฑลสุรกานต์, 2516- . 2547. "การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสรร กุณฑลสุรกานต์, 2516- . "การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรสรร กุณฑลสุรกานต์, 2516- . การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.