ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คดีปกครองในศาลแรงงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คดีปกครองในศาลแรงงาน
นักวิจัย : ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516-
คำค้น : กฎหมายปกครอง -- ไทย , ศาลแรงงาน -- ไทย , กฎหมายแรงงาน -- ไทย , คดีปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดาศิริ วศวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769571 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/843
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการพิจารณาคดีในศาลแรงงานว่า คดีแรงงานใดบ้างมีลักษณะดังเช่นคดีปกครอง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีความเหมาะสมแก่การพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งในคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานหรือไม่ เพียงใด เพื่อที่จะศึกษาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ให้ถูกต้องและเหมาะสมแก่คดีปกครองดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติถึงประเภทคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานไว้อย่างชัดแจ้ง และการหนดให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานโดยอนุโลม ก่อให้เกิดปัญหาการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงาน กล่าวคือคู่ความในคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงาน ต้องมีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและต้องถูกโต้แย้งสิทธิทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระทำทางปกครอง ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการทางด้านแรงงานอาจไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ตามกฎหมายดังกล่าวมิได้มีหลักเกณฑ์ให้คู่ความในคดีปกครอง ต้องดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี และมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองไว้ รวมทั้งไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดคำบังคับให้คำพิพากษา หรือคำสั่งมีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ตลอดจนมิได้มีการกำหนดขอบเขตของ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองไว้ ซึ่งแตกต่างจาก "ความคิดและหลักการพื้นฐาน" อันเป็นส่วนหนึ่งของ "นิติวิธี" ของกฎหมายมหาชน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การอำนวยความยุติธรรมสำหรับการพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งในคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานในการคุ้มครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการรักษาดุลภาพกับประโยชน์สาธารณะในขณะเดียวกัน สำหรับการพิจารณาคดีปกครองในศาลแรงงานจึงควรแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ในเรื่องการกำหนดคำนิยามความหมายอันเกี่ยวกับคดีปกครอง อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง และขอบเขตการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในศาลแรงงานให้ชัดเจน

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516- . (2547). คดีปกครองในศาลแรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516- . 2547. "คดีปกครองในศาลแรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516- . "คดีปกครองในศาลแรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516- . คดีปกครองในศาลแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.