ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?
นักวิจัย : สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ
คำค้น : EUITY , BUDGET ALLOCATION , HEALTH SERVICE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตสาสตร์ ในการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุข ในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค? ที่ได้เริ่มดำเนินการใน 21 จังหวัดนำร่อง อาศัยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิช่วงเดือนตุลาคม 2544 ถึงพฤษภาคม 2545 ภายใต้กรอบแนวคิดความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณที่ว่า การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ควรคำนึงถึงทั้งปัจจัยด้านความจำเป็นและอุปทานทางด้านบริการสาธารณสุขในแต่ละแห่ง โดยตัวแปรทางด้านความจำเป็นประกอบด้วย จำนวนประชากรปรับด้วยอัตราส่วนการตายมาตรฐาน ระดับรายได้เฉลี่ย และสัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิง ปัจจัยทางด้านอุปทานประกอบด้วย จำนวนครั้งผู้ป่วยนอก จำนวนรายผู้ป่วยใน และจำนวนครั้งของผู้มารับบริการด้านอุบัติเหตุ ตัวแปรตาม ได้แก่ งบประมาณที่จัดสรรให้แก่ 21 จังหวัด คำนวณในรูปสมการถดถอยโดยวิธี Ordinary Least Square ทำการจัดสรรงบประมาณใหม่ให้แก่จังหวัดเพื่อดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาสถานะทางการเงินประกอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสะท้อนถึงลักษณะสถานะการณ์จริงด้านงบประมาณ และทำการทดลองจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัด (กรณีศึกษา จ.ศรีสะเกษ) ผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณใน 21 จังหวัด พบว่างบประมาณที่ควรจัดสรรจากการแบบจำลองมีความแตกต่างกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงอยู่มาก โดยในจังหวัดส่วนใหญ่ที่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากแบบจำลองเมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินมีสถานะทางการเงินที่ติดลบ และในจังหวัดที่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากแบบจำลองเมื่อพิจารณาสถานะทางการเงิน มีสถานะทางการเงินที่เป็นบวก ซึ่งความสอดคล้องดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 60% จากจังหวัดทั้งหมดที่ทำการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการจัดสรรงบประมาณที่ได้จากแบบจำลองมีความเหมาะสมในระดับหนึ่งเมื่อพิจารณาสถานะทางการเงิน ดังนั้นในภาพรวมงบประมาณที่ได้รับในหลายจังหวัดจึงยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่คำนึงถึงความจำเป็นและอุปทานทางด้านบริการสาธารณสุข ในกรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษพบว่า การจัดสรรงบประมาณที่ได้จากแบบจำลองมีความแตกต่างจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงอยู่มากเช่นเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นพบว่าในหลายอำเภองบประมาณที่ได้จากแบบจำลองยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนดำเนินการที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างแบบจำลองการจัดสรรงบประมาณในระดับที่เล็กลงนั้น อาจจำเป็นต้องการตัวแปรที่สามารถสะท้อนถึงความแตกต่างของสถานบริการที่ละเอียดยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ . (2545). การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ . 2545. "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ . "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ . การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ ?30 บาทรักษาทุกโรค?. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.