ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
นักวิจัย : นพวรรณ จงก้องเกียรติ, 2517-
คำค้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด , การชำระเงิน , การชำระหนี้ , ตลาดหลักทรัพย์ , หลักทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชัยศักดิ์ หรยางกูร , สุทธิชัย จิตรวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741739621 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเกี่ยวกับการได้รับชำระหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในปัจจุบันดำเนินงานโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังคงมีความไม่ชัดเจนและประสบปัญหาทั้งในกรณีปกติและในกรณีที่สมาชิกของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ หลักการเรื่องการจัดสรรทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ที่อยู่ในลำดับเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน การห้ามลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน อำนาจในการปฏิเสธทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาที่มีภาระเกินควรกว่าประโยชน์อันพึงได้อำนาจในการเพิกถอนการฉ้อฉลและการให้เปรียบเจ้าหนี้ และผลกระทบของหลัก Zero Hour Rule เกี่ยวกับมูลหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนนี้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาปัญหาในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และการดำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการบัญญัติกฎหมายและปรับปรุงการดำเนินงานที่มีอยู่ดังต่อไปนี้ 1. รองรับผลทางกฎหมายของข้อตกลงในการประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์โดยยอดสุทธิ 2. รองรับการมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บรรณานุกรม :
นพวรรณ จงก้องเกียรติ, 2517- . (2546). ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงก้องเกียรติ, 2517- . 2546. "ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงก้องเกียรติ, 2517- . "ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นพวรรณ จงก้องเกียรติ, 2517- . ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.