ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
นักวิจัย : สาธิน ประจันบาน
คำค้น : DEVELOPMENT , PROGRAM , IMPROVING , MOVEMENT , CEREBRAL PALSY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร จำนวน 8 คน โดยแบ่งออกเป็นเด็กสมองพิการจำนวน 4 คน มีอายุระหว่าง 3-8 ปีเป็นเพศชาย 3 คน หญิง 1 คน และพ่อแม่ ครู ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการจำนวนอีก4 คน ขั้นดำเนินการ ใช้ระยะเวลาฝึก 12 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง มีการประเมิน 4 ช่วงเวลา คือ ก่อนฝึก หลังฝึก 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยวรูปแบบเส้นฐานและการจัดกระทำ ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ 1) เด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงขึ้นกว่าเดิม โดยวัดจากแบบประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2) เด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความสามารถในการเคลื่อนไหวสูงกว่าเดิม โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว 3) พ่อแม่ ครู ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความถูกต้องในการปฏิบัติสูงกว่าเดิม และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยวัดจากแบบประเมินความถูกต้องในการปฏิบัติ กล่าวโดยสรุป โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการมีทั้งหมด 4 โปรแกรม ได้แก่ 1. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการนั่ง 2. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยืนบนเข่า 3. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยืน4. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเดิน โปรแกรมทั้งหมดสามารถให้พ่อแม่ ครู ญาติหรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการนำไปใช้กับเด็กสมองพิการได้ตามระดับพัฒนาการของเด็ก

บรรณานุกรม :
สาธิน ประจันบาน . (2546). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาธิน ประจันบาน . 2546. "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาธิน ประจันบาน . "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สาธิน ประจันบาน . การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.