ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน
นักวิจัย : พัทรพงษ์ อาสนจินดา
คำค้น : TRUCK WEIGHT , WEIGHT IDENTIFICATION , MODEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ทำการหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานด้วยการทดสอบจากแบบจำลองย่อส่วนสะพานและรถเป็นหลัก โดยใช้สัญญาณความเครียดของสะพานที่หน้าตัดต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการหาน้ำหนัก ในการศึกษานี้จะใช้การคำนวณหาน้ำหนักด้วยวิธีไดนามิคโปรแกรมมิง เพราะพบว่ามีความรวดเร็วกว่าวิธีซิงกูลาร์แวลูดีคอมโพซิชั่นนอกจากนั้นจะประยุกต์ใช้เทคนิคการคำนวณซ้ำเพื่อเพิ่มความถูกต้องของน้ำหนักที่คำนวณได้ การทดสอบได้ทำการศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มวลและความเร็วของรถบรรทุก, ระดับความขรุขระของพื้นผิวสะพาน, ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถตามแนวขวางของสะพาน, ประเภทฐานรองรับของสะพานได้แก่ฐานรองรับแบบธรรมดาและแบบสะพานต่อเนื่อง และผลของจำนวนเพลาของรถบรรทุก รวมทั้งจะทำการเก็บวัดแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในเพลารหถเพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแรงที่เกิดขึ้น การย่อส่วนแบบจำลองจะให้มีค่าความเครียดของแบบจำลองสะพานใกล้เคียงกับในสะพานจริงแบบจำลองย่อส่วนสะพานทำจากแผ่นเหล็กมีขนาดกว้าง ความยาว และความหนาเท่ากับ50 ซม. 200 ซม. และ 1 ซม. ตามลำดับ โดยพิจารณารูปแบบจุดรองรับของสะพาน 2 ประเภทด้วยกันได้แก่สะพานแบบช่วงเดียวที่มีจุดรองรับแบบธรรมดาและสะพานแบบต่อเนื่องส่วนแบบจำลองย่อส่วนรถบรรทุกมีความกว้างระหว่างล้อ 20 ซม. และมีระยะห่างระหว่างเพลา28 ซม. สำหรับรถบรรทุกแบบ 2 เพลา และมีระยะห่างระหว่างเพลาหน้าถึงเพลากลางและถึงเพลาหลังเท่ากับ 24 ซม. และ 31.5 ซม. ตามลำดับ สำหรับรถบรรทุกแบบ 3 เพลา โดยจะทำการเพิ่มและลดน้ำหนักรถในช่วง 10 กก. ถึง 30 กก. ส่วนความขรุขระของพื้นผิวสะพานจะทำการจำลอง 3 ระดับด้วยกัน จากการทดสอบทั้งหมด 540 การทดสอบพบว่า การนำค่าความเครียดในหน้าตัดสะพานเดียวกันมาทำการเฉลี่ยและนำไปทายน้ำหนักจะสามารถลดผลของการบิดตัวของสะพานซึ่งเกิดจากตำแหน่งของรถตามแนวขวางได้ดี และรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำจะให้ผลการทายน้ำหนักที่มีแนวโน้มที่ดีกว่ารถบรรทุกที่มีน้ำหนักเบาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง โดยมีความคลาดเคลื่อนที่สูงขึ้นตามระดับของความขรุขระของพื้นผิวสะพานรูปแบบของฐานรองรับของสะพานนั้นมีผลต่อการทายน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ โดยสะพานแบบช่วงเดียวที่มีจุดรองรับแบบธรรมดาจะให้ผลการทายน้ำหนักที่ดีกว่าสะพานแบบต่อเนื่องทั้งนี้พบว่ากรณีรถบรรทุกแบบ 2 เพลาเคลื่อนที่บนสะพานช่วงเดียวที่พื้นผิวไม่มีความขรุขระนั้นให้ผลการทายน้ำหนักรวมที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง (+,ฑ)5% ส่วนผลการทดสอบกรณีรูปแบบสะพานเป็นแบบต่อเนื่องและกรณีที่รถบรรทุกมีจำนวนเพลาเพิ่มขึ้นพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักรวมสูงสุด (+,ฑ)20%

บรรณานุกรม :
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . (2546). การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . 2546. "การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . "การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . การหาน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานโดยใช้แบบจำลองย่อส่วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.