ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์
คำค้น : HUMAN SOURCE UTILIZATION , DAILY NEWS , INVESTIGATIVE NEWS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้แหล่งข่าวบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แหล่งข่าวบุคคลในการรายงานข่าวประจำวันและข่าวเชิงสืบสวนของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีวิจัยที่ใช้สำหรับการศึกษาการใช้แหล่งข่าวในการรายงานข่าวประจำวันคือ การสัมภาษณ์เจาะลึกหัวหน้าข่าวการเมือง เศรษฐกิจการศึกษา และกีฬา จาก 4 องค์กรหนังสือพิมพ์ ส่วนการศึกษาการใช้แหล่งข่าวในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหากรณีศึกษา 3 กรณีเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้รับผิดชอบการรายงานข่าวทั้ง 3 กรณีศึกษาต่อไป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1.ในการรายงานข่าวประจำวัน นักข่าวใช้แหล่งข่าวบุคคลเป็นหลัก โดยลักษณะการใช้แหล่งข่าวบุคคลที่พบในข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาเหมือนกันได้แก่ การใช้แหล่งข่าวที่เข้าหาเพื่อให้เบาะแส การใช้แหล่งข่าวประจำโดยหน้าที่ การใช้แหล่งข่าวตัวแทนองค์กร การใช้แหล่งข่าวคนใกล้ชิดแหล่งข่าวระดับสูงการใช้แหล่งข่าวระดับล่างขององค์กร การใช้แหล่งข่าวประจำโดยความสนิท การใช้แหล่งข่าวทดแทน การใช้แหล่งข่าวที่มีความรู้ในประเด็นข่าว การใช้แหล่งข่าวใครก็ได้ตามความสะดวก การใช้แหล่งข่าวตามคำแนะนำของหัวหน้าข่าว การใช้แหล่งข่าวเพื่อสนับสนุนความคิดนักข่าว และการใช้แหล่งข่าวร่วมกับนักข่าวอื่น ส่วนข่าวกีฬาจะแตกต่างจากข่าวอื่น โดยไม่พบลักษณะการใช้แหล่งข่าวคนใกล้ชิดแหล่งข่าวระดับสูง และการใช้แหล่งข่าวระดับล่างขององค์กร ส่วนการรายงานข่าวเชิงสืบสวน นักข่าวจะใช้เอกสารเป็นหลักลักษณะการใช้แหล่งข่าวบุคคลคล้ายกับการรายงานข่าวประจำวัน ยกเว้นข่าวเชิงสืบสวนจะไม่ใช้แหล่งข่าวเพื่อสนับสนุนความคิดนักข่าว และไม่ใช้แหล่งข่าวร่วมกับนักข่าวอื่น แต่จะมีลักษณะการใช้แหล่งข่าวเพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการต่อเรื่องข่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พบในการรายงานข่าวประจำวัน 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แหล่งข่าวบุคคลในการรายงานข่าวประจำวันทั้ง 4 ประเภทข่าวเหมือนกันได้แก่ ลักษณะประเด็นข่าว ลักษณะของแหล่งข่าว ความสามารถเข้าถึงได้ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าว ความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าว ลักษณะนิสัยของนักข่าว ประสบการณ์การทำงานของนักข่าว เวลา ระบบองค์กร และระเบียบราชการส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แหล่งข่าวในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนคล้ายกับข่าวประจำวันยกเว้น ข่าวเชิงสืบสวนจะไม่พบปัจจัยด้านลักษณะนิสัยของนักข่าว

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . (2545). การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . 2545. "การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . "การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.