ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
นักวิจัย : กล้า สมุทวณิช
คำค้น : ศาลรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญ--ไทย , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 , นักการเมือง--การแสดงทรัพย์สิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741725566 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

มาตรการที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นมาตรการเพื่อการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำหน้าที่ในการรับยื่น และตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว และเมื่อพบว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใด จงใจไม่ยื่นบัญชีบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งคำร้องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 295 จากการศึกษาพบว่า วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจับัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น เพื่อปรับใช้ได้กับคดีรัฐธรรมนูญทุกประเภท แต่ก็ยังขาดหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี ที่ต้องอาศัยการพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงประกอบปัญหาข้อกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคดีที่มีการต่อสู้ด้วยท้อเท็จจริง ที่มีความละเอียดซับซ้อน เช่นคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 ผู้เขียนจึงเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ในคดีที่ต้องพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริง รวมทั้งแยกวิธีพิจารณาตามมาตรา 295 ให้มีกระบวนการพิเศษต่างหากแยกจากคดีรัฐธรรมยูญทั่วไป เพื่อให้การพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีความชัดเจน และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
กล้า สมุทวณิช . (2545). วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กล้า สมุทวณิช . 2545. "วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กล้า สมุทวณิช . "วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กล้า สมุทวณิช . วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.