ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย
นักวิจัย : อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518-
คำค้น : เหยื่ออาชญากรรม--สถานภาพทางกฎหมาย , กฎหมายระหว่างประเทศ , อาชญากรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทิต มันตาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741707398 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา ย่อมตกเป็นผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น และบุคคลเหล่านี้ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้กระทำความผิด แต่การใช้สิทธิทางกฎหมายของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการเนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทั้งทางสารบัญญัติและทางสบัญญัติยังคุ้มครอง หรือเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของเหยื่ออาชญากรรมไม่ได้อย่างเพียงพอ ทั้งที่เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินคดี และสมควรจะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงหลักการและแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศ ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศรับรองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม โดยได้ประกาศ {212040}ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเหยื่ออาชญากรรม และการใช้อำนาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) รวมทั้งอนุสัญญาต่างๆ และธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ทั้งนี้เพื่อให้เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เขาได้รับให้ได้มากที่สุด จากการศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมตลอดการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ โดยในการวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อรองรับแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา และให้เป็นไปตามหลักสากลสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาอารยประเทศ

บรรณานุกรม :
อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518- . (2544). สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518- . 2544. "สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518- . "สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518- . สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.