ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน
นักวิจัย : ฐานุตร เล็กสุภาพ, 2518-
คำค้น : กฎหมายแรงงาน , ครู--ภาระงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดาศิริ วศวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740310567 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ในปัจจุบัน มีครูในโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งที่ต้องมาทำงาน ธุรการ การเงินให้กับโรงเรียนเอกชนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การมีสถานภาพเป็นทั้งครูและเจ้าหน้าที่ ธุรการ การเงินเป็นเหตุให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ต่อการให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ ครูธุรการ การเงิน ขาดประสิทธิภาพได้ จากการศึกษาถึงสภาพการทำงานของ ครูธุรการ การเงิน พบว่า ครูธุรการ การเงิน ส่วนใหญ่มีวันและเวลาทำงานปกติสูงกว่าที่กฎหมายคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนกำหนด นอกจากนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องการไม่มีบทบัญญัติ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจึงทำให้ ครูธุรการ การเงิน ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน ปัญหาการไม่มีบทบัญญัติและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ ครูธุรการ การเงินในโรงเรียนเอกชน ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูในโรงเรียนเอกชน โดยให้มีการกำหนดเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการออกคำสั่งและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการคุ้มครองการทำงานแก่ ครูธุรการการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโรงเรียนเอกชนและกฎหมายคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน

บรรณานุกรม :
ฐานุตร เล็กสุภาพ, 2518- . (2544). การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานุตร เล็กสุภาพ, 2518- . 2544. "การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานุตร เล็กสุภาพ, 2518- . "การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ฐานุตร เล็กสุภาพ, 2518- . การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.