ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
นักวิจัย : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
คำค้น : CHAOS THEORY , CORPORATE IDENTITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อระบุแนวความคิดของทฤษฎีไร้ระเบียบ2. เพื่อหาวิธีการในการออกแบบภาพเอกลักษณ์องค์กรโดยใช้แนวความคิดของทฤษฎีไร้ระเบียบ วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) เพื่อให้ได้เกณฑ์คำตอบจากข้อที่ 1 แล้วนำเกณฑ์ที่ได้ไปคัดเลือกตัวอย่างตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 70 ชุดจากนั้นก็ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) โดยนำตัวอย่างตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมาสร้างชุดแบบสอบถาม ซึ่งใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร(Corporate Identity Design) เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ในหลักการของทฤษฎีไร้ระเบียบ และหาผลวิจัยในข้อที่ 2 ผลวิจัยจากวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า เกณฑ์ของทฤษฎีไร้ระเบียบมีทั้งหมด 6 ข้อดังนี้คือ (1) ไม่มีความมั่นคงหรือคงที่ (ไม่มีความเสถียร หรือ Unstable) (2) องค์ประกอบ(Element) แต่ละหน่วยไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นรูปลักษณ์แต่ละภาพมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง (3) มีรายละเอียดอย่างไม่สิ้นสุด (Fractal Geometry) (4) ระบบการกระจายไม่เป็นเส้นตรง องค์ประกอบ (Element) ในที่ว่าง (Space) ไม่เป็นเส้นตรง (5) คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ยาก (6) เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในระยะยาว ไม่เป็นระบบในระยะสั้นมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับทั้งด้านบวกและด้านลบ และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ(1) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยการคงแบบตัวอักษร (Typface) เปลี่ยนภาพ (Image) มีความถี่35 คะแนน (2) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยคงการจัดวาง (Composition) เปลี่ยนภาพ (Image)มีความถี่ 29 คะแนน (3) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยคงเทคนิค (Technique) เปลี่ยนภาพ (Image) มีความถี่ 22 คะแนน (4) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยคงแบบตัวอักษร (Typface)เปลี่ยนสี (Color) มีความถี่ 22 คะแนน (5) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยคงการจัดวาง (Composition) เปลี่ยนสี (Color) มีความถี่ 19 คะแนน (6) การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยคงเทคนิค (Technique) เปลี่ยนการจัดวาง (Composition) มีความถี่ 12 คะแนน ซึ่งผลของวิธีการออกแบบตราสัญลักษณ์ตามหลักทฤษฎีไร้ระเบียบดังกล่าว เรียงจากความถี่สูงสุด 6 อันดับตามจำนวนข้อของเกณฑ์ทฤษฎีไร้ระเบียบ

บรรณานุกรม :
วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ . (2545). การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ . 2545. "การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ . "การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ . การใช้ทฤษฎีไร้ระเบียบในการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.