ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นักวิจัย : อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์
คำค้น : DIABETIC , CARE , MANAGEMENT , QUALITY , PHARMACIST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001268
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู การประเมินในครั้งนี้ทำโดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดต่าง ๆก่อนและหลังการที่เภสัชกรมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโดยไม่มีกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาได้รับการส่งต่อมาจากอายุรแพทย์และให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกรเป็นระยะเวลา 6 เดือน การให้การดูแลผู้ป่วยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาวิธีใช้ยา การประเมินและการปรับขนาดยาตามระดับน้ำตาลในเลือด ตัวแปรหลักที่ทำการศึกษาคือ ระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) ตัวแปรรองที่ทำการศึกษาคือ ความดันเลือด ระดับครีเอตินินในเลือด ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด การตรวจระดับไขมันในเลือด การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและอายุรแพทย์ในการให้การดูแลของเภสัชกร ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษามีจำนวน 45 ราย เป็นเพศหญิง 36 รายเพศชาย 9 ราย มีอายุเฉลี่ย 48.49(+,ฑ)8.36 ปี ผู้ป่วย 30 ราย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ณ ระดับที่คาดหวังคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และผู้ป่วย 42 ราย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ณ ระดับที่ยอมรับได้คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผู้ป่วยจำนวน 11 รายมีสภาวะการทำงานของไตลดลงส่วนจำนวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมความดันเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในระหว่างการศึกษามีผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 24.44% ไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือน้ำตาลในเลือดต่ำ และผู้ป่วยทุกรายมีความพึงพอใจในการให้การดูแลผู้ป่วยของเภสัชกร เมื่อสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วยจำนวน 15 รายที่แพทย์ให้กลับไปอยู่ในความดูแลของแพทย์และผู้ป่วยอีก 30 ราย ให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกรต่อไปได้การศึกษาในครั้งนี้แสดงถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บรรณานุกรม :
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์ . (2545). คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์ . 2545. "คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์ . "คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์ . คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.