ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
นักวิจัย : สรวุฒิ ญาณภิรัต
คำค้น : FIREPROOF , PERLITE , CEMENTITIOUS MATERIAL , FIRE PROTECTION , FIREPROOFING , FIRE RESISTANT , MINERAL FIBER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสม และเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการต้านทานไฟของวัสดุเคลือบผิวโครงสร้างเหล็กป้องกันไฟซึ่งมีซีเมนต์เป็นวัสดุผสานและมีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหนาของวัสดุเคลือบผิวและค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณโดยทำการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้องกันไฟอันได้แก่ คุณสมบัติด้านการไหลตัว, คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัด, คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงยึดเหนี่ยว, คุณสมบัติด้านการนำความร้อน, คุณสมบัติด้านการยืดหดตัว และคุณสมบัติด้านการต้านทานไฟ และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟเป็น 2 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาที่ 1 ทำการศึกษาโดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพอร์ไลท์ในสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟคือ 50%, 100%, 150%, 200%, 250% และ300% โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และใช้เหล็กรูปพรรณ W150mmx31.5kgเป็นตัวอย่างทดสอบ กรณีศึกษาที่ 2 ทำการศึกษาอัตราการต้านทานไฟเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณอันได้แก่ 221 m('-1), 202 m('-1), 167 m('-1)และความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟอันได้แก่ 2cm, 3cm, 4cm ซึ่งในกรณีศึกษานี้จะนำเอาสัดส่วนผสมที่ได้จากกรณีศึกษาที่ 1 มาทำการศึกษาต่อ ผลการทดสอบแสดงอย่างชัดเจนว่า ปริมาณเพอร์ไลท์ในสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้องกันไฟที่เหมาะสมคือ 150% และ 200% โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และอัตราการต้านทานไฟจะสูงขึ้นตามค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณที่ลดลงและค่าความหนาที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ โดยในการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบจะได้อัตราการต้านทานไฟที่เกินกว่า 3 ชั่วโมง ที่ค่าความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟประมาณ 4cm สำหรับสัดส่วนผสมที่มีปริมาณเพอร์ไลท์ 150%โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และสำหรับเหล็กรูปพรรณที่มีขนาดW175mmx40.2kg ค่าองค์ประกอบหน้าตัดเท่ากับ 202 m('-1) และ W200mmx56.2kgค่าองค์ประกอบหน้าตัดเท่ากับ 167 m('-1) นอกจากนี้ในงานวิจัยยังทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการต้านทานไฟและความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟสำหรับแต่ละสัดส่วนผสมและค่าองค์ประกอบหน้าตัดเพื่อนำไปใช้ในการหาค่าความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่ให้ค่าอัตราการต้านทานไฟที่ต้องการได้

บรรณานุกรม :
สรวุฒิ ญาณภิรัต . (2545). การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สรวุฒิ ญาณภิรัต . 2545. "การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สรวุฒิ ญาณภิรัต . "การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สรวุฒิ ญาณภิรัต . การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.