ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ , ผ่าน บาลโพธิ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--นิสิต , ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน , ภาษาอังกฤษ--การอ่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบวัดความเข้าใจ discourse markers ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบวัดความสามารถในการอ่านเอาความ แบบสอบทั้งสองฉบับได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ประชากรที่ใช้ในการทดสอบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 158 คน ผลที่ได้จากการทดสอบนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นิสิตมีความเข้าใจการใช้ discourse markers อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 2. ความเข้าใจการใช้ discourse markers มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านเชิงบวกในระดับปานกลาง (1.4857) โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001

บรรณานุกรม :
กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ , ผ่าน บาลโพธิ์ . (2525). ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ , ผ่าน บาลโพธิ์ . 2525. "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ , ผ่าน บาลโพธิ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ , ผ่าน บาลโพธิ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.