ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ
นักวิจัย : ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
คำค้น : CHILLED WATER SUPPLY TEMPERATURE , TEMPERATURE DIFFERENCE , CHILLED WATERSIDE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบระบบวงจรด้านน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลางวิศวกรส่วนใหญ่นิยมออกแบบให้อุณหภูมิน้ำเย็นจ่าย (CWST) มีค่าเท่ากับ 45 (+,ฐ)Fและอุณหภูมิแตกต่าง (TD) มีค่าเท่ากับ 10 (+,ฐ)F แต่หากเปลี่ยนแปลงค่าการออกแบบนี้ให้สูงขึ้นหรือลดต่ำลงก็จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของระบบ (LCC)งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของตัวแปรทั้งสองที่ส่งผลทำให้ค่า LCCมีค่าต่ำที่สุด แบบจำลองระบบวงจรด้านน้ำเย็นที่ใช้ศึกษานี้เป็นชนิดท่อกลับตรง ประกอบด้วยเครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 450 ตัน จำนวน 4 เครื่องเครื่องสูบน้ำเย็นแบบหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องส่งลมเย็นขนาด 66 ตัน และขนาด80 ตัน จำนวน 20 และ 6 เครื่อง ตามลำดับ ผลจากการศึกษาพบว่าค่าที่เหมาะสมของCWST และ TD ที่ทำให้ LCC มีค่าต่ำที่สุดสำหรับแบบจำลองดังกล่าว คือ 46 (+,ฐ)Fและ 16 (+,ฐ)F ตามลำดับ การศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของค่า CWST และ TDต่อแนวโน้มโดยทั่วไปของ LCC พบว่าค่าการออกแบบสำหรับ CWST และ TD ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 45 - 47 (+,ฐ)F และ 10 - 16 (+,ฐ)F ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . (2545). อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . 2545. "อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . "อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.