ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม
นักวิจัย : เต็มศิริ ป้อมประภา
คำค้น : LAMINAR FLOW , FILM BOILING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000916
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาและจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิวของวัตถุทรงกลมภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบ Laminar ของของเหลวระบายความร้อนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้คำนวณอุณหภูมิภายในทรงกลม ความหนาของชั้นฟิล์มที่เกิดขึ้นเทียบกับเวลา และการวิเคราะห์ถึงอัตราการหลุดลอกของชั้นฟิล์ม วัตถุทรงกลมที่พิจารณาเป็นทรงกลมเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีอุณหภูมิตั้งต้นสูงกว่าจุดเดือดของของเหลวระบายความร้อน มีขนาดรัศมีได้แก่ 5.56, 10 และ25.4 มิลลิเมตร ผลการคำนวณอุณหภูมิภายในทรงกลม มีลักษณะคล้ายกันคือ มีการลดลงของอุณหภูมิตามแนวรัศมีตามเวลาในลักษณะเดียวกัน ขณะเดียวกันการถ่ายเทความร้อนออกจากทรงกลมสู่ของเหลวระบายความร้อน ทำให้เกิดการเดือดเป็นชั้นฟิล์มบนพื้นผิวทรงกลมที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชั้นฟิล์มในส่วนหน้าของทรงกลมจะมีขนาดบางกว่าชั้นฟิล์มในส่วนหลัง อนึ่งเมื่อระยะเวลาการเดือดเป็นชั้นฟิล์มนานขึ้นจะเริ่มมีการหลุดลอกของชั้นฟิล์ม ซึ่งการวิเคราะห์ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าอัตราการหลุดลอกของชั้นฟิล์มประมาณได้ด้วยผลต่างของฟังก์ชันชันแอกซ์โปแนนเชียลสองชุด ซึ่งบรรยายอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ชั้นฟิล์มจากทรงกลมและอัตราการถ่ายเทความร้อนออกจากชั้นฟิล์มเข้าสู่ของเหลวระบายความร้อนตามลำดับ

บรรณานุกรม :
เต็มศิริ ป้อมประภา . (2545). การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เต็มศิริ ป้อมประภา . 2545. "การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เต็มศิริ ป้อมประภา . "การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เต็มศิริ ป้อมประภา . การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.