ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สุพัฒน์ สุกมลสันต์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--หลักสูตร , ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินผลหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษต่าง ๆ ของสถาบันภาษาจำนวน 39 รายวิชาในระดับมหภาคใน 9 มิติ และ 34 ด้าน และเพื่อประเมินความสอดคล้องของแต่ละหลักสูตรรายวิชาด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด พลวิจัยในการประเมินประกอบด้วยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบันภาษาในปีการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2545 จำนวนตั้งแต่ 7 ถึง 1,929 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายเมื่อกำหนดให้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มไม่มากกว่าร้อยละ 5 เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบ Likert Scale ชนิดมาตรวัด 7 ระดับที่มีความตรงเชิงเนื้อหา = 0.93 และความเที่ยง = 0.956 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพลวิจัย แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ด้วยสถิติบรรยาย และ X[square] test ผลของการประเมินโดยสรุปเป็นดังนี้ 1. ผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ใน 9 มิติ คือ 1) หลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อผู้เรียนมาก 2) ความต่อเนื่องของหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ มีค่อนข้างมาก 3) หลักสูตรมีความเหมาะสมค่อนข้างมาก 4) ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรรียนการสอนกับปัจจัยต่าง ๆ มีในระดับค่อนข้างมาก 5) ปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมีในระดับค่อนข้างมาก 6) ความหลากหลายของปัจจัยนำเข้าและกระบวนการเรียนการสอนมีค่อนข้างมาก 7) การเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีค่อนข้างมาก 8) ผูเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ค่อนข้างมาก 9) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ได้รับประโยชน์ และประสบผลสำเร็จในการเรียนหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก 2. โดยทั่ว ๆ ไป รายวิชาต่าง ๆมีความสอดคล้อง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยแล้วผู้เรียนมีความเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นมาก ปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเรียนการสอนของหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก กระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก และผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรก็อยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก เช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . (2547). การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . 2547. "การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . "การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.