ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์
นักวิจัย : ราชพร เขียนประสิทธิ์
คำค้น : ANT ALGORITHMS , HIGH-LEVEL SYNTHESIS , DATA PATH DESIGN , GE-NETICALGORITHMS , DYNAMIC NICHE SHARING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000845
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้ได้เสนอขั้นตอนวิธีแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Ants on a Tree (AOT)ซึ่งมีพื้นฐานมาจากขั้นตอนวิธีแบบ Ant Colony Optimization โดยขั้นตอนวิธีแบบนี้สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนวิธีหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาเดียวกันได้ความสามารถของขั้นตอนวิธีนี้จะถูกสาธิตโดยการนำมาใช้แก้ปัญหาการสังเคราะห์วงจรระดับสูง การสังเคราะห์วงจรระดับสูงประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบหลายขั้นตอน และขั้นตอนวิธีหลายชนิดเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละขั้น ขั้นตอนวิธี AOT สามารถที่จะนำขั้นตอนวิธีต่าง ๆ มาช่วยในการกำหนดขอบเขตของการค้นหาคำตอบ และแปลงเป็นค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อช่วยนำทางในการค้นหาคำตอบ ในระหว่างที่ทำการค้นหาคำตอบขั้นตอนวิธี AOTจะสร้างต้นไม้ การตัดสินใจแบบพลวัตเพื่อช่วยในการค้นหา เทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนวิธีแบบกลวิธีขยายและจำกัดเขตถูกนำมาช่วยในการค้นหาคำตอบ ปัญหาเกี่ยวกับขนาดของหน่วยเก็บข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนวิธีแบบนี้ เนื่องจากขนาดของหน่วยเก็บข้อมูลถูกจำกัดโดยการระเหิดของ pheromone ที่สร้างขึ้นโดยมดซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของขั้นตอนวิธีนี้ ขั้นตอนวิธี AOT ได้ถูกทดสอบโดยการนำไปใช้สังเคราะห์วงจรกรองคลื่นความถี่แบบ Elliptic และผลจากการทดสอบแสดงว่าขั้นตอนวิธี AOT สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้โดยการกำหนดปริมาณทรัพยากรในขั้นต้นของการออกแบบ ทำให้สามารถใช้ Fixed-resourceMobility เพื่อช่วยปรับให้ขั้นตอนวิธี AOT มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ราชพร เขียนประสิทธิ์ . (2545). การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ราชพร เขียนประสิทธิ์ . 2545. "การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ราชพร เขียนประสิทธิ์ . "การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ราชพร เขียนประสิทธิ์ . การสังเคราะห์วงจรขั้นสูงโดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.