ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี
นักวิจัย : กาญจนา ศิลาวราเวทย์
คำค้น : INTRUSION DETECTION SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบตรวจหาการบุกรุกถูกนำมาใช้ค้นหาสัญญาณที่บ่งบอกถึงการบุกรุกหรือการโจมตีที่เกิดขึ้น จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านการทดสอบการตรวจหาการบุกรุกพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างเกณฑ์เปรียบเทียบ การปรับปรุง และการทดสอบการทำงานของอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหารูปแบบการบุกรุก ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นเป็นการทดสอบในเชิงทฤษฎี และยังไม่พบการทดสอบการทำงานของระบบตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการโจมตี ในงานวิจัยนี้เป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตีในเครือข่ายปิดโดยทำการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม และใช้การโจมตีที่พบบ่อยในปัจจุบัน จากการทดสอบและเปรียบเทียบพบว่า โปรแกรมตรวจหาการบุกรุกทั้งสอง มีพฤติกรรมในการทำงานความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ และการใช้งานซีพียูใกล้เคียงกัน จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และความผิดพลาดในการแจ้งเตือนซึ่งโปรแกรมสนอร์ท สามารถทำงานได้ดีกว่า ส่วนโปรแกรมเรียลซีเคียวมีการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าการโจมตีและการปะปนของข้อมูลส่งผลกระทบให้โปรแกรมทั้งสองมีความสามารถในการทำงานที่ลดลง ความผิดพลาดในการแจ้งเตือนสูงขึ้นซึ่งผลจากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทดสอบเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกอื่นต่อไป

บรรณานุกรม :
กาญจนา ศิลาวราเวทย์ . (2545). กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา ศิลาวราเวทย์ . 2545. "กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา ศิลาวราเวทย์ . "กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
กาญจนา ศิลาวราเวทย์ . กาเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.