ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ
นักวิจัย : พงศธร ธนานุรักษ์วงศ์
คำค้น : CHANGE , SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION , REQUIREMENT TRACEABILITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบกับส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบการเขียนโปรแกรมและการออกแบบกรณีทดสอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ใช้สำหรับจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอ การพัฒนาซอฟต์แวร์อาจจะประสบปัญหาคือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น วิทยานิพนธ์นี้เสนอกระบวนการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความต้องการที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ รวมถึงดำเนินการพัฒนาเครื่องมือตามกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ เครื่องมือนี้มีความสามารถในการรวบรวมข้อกำหนดความต้องการ บันทึกกรณีทดสอบ ออกเอกสารข้อกำหนดความต้องการตามมาตรฐาน IEEE std.830-1998 ได้ นอกจากนั้นเครื่องมือนำเอาความสามารถในการตามรอยความต้องการและเมตริกซ์ที่ใช้เพื่อการตรวจสอบความต้องการมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบถึงผลกระทบต่อข้อกำหนดความต้องการและกรณีทดสอบที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความต้องการที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นได้ทำการทดสอบกับระบบส่งข่าวสารผ่านอีเมล์ให้แก่สมาชิกและระบบขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งผลของการทดสอบพบว่าเครื่องมือสามารถรวบรวมข้อกำหนดความต้องการ บันทึกกรณีทดสอบออกเอกสารข้อกำหนดความต้องการและรวมถึงช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบได้ อย่างไรก็ดีเครื่องมือนี้มีข้อจำกัดในการรวบรวมความต้องการและออกแบบกรณีทดสอบจะอยู่ในรูปแบบข้อความเท่านั้น

บรรณานุกรม :
พงศธร ธนานุรักษ์วงศ์ . (2545). การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศธร ธนานุรักษ์วงศ์ . 2545. "การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศธร ธนานุรักษ์วงศ์ . "การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พงศธร ธนานุรักษ์วงศ์ . การพัฒนาเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบต่อกรณีทดสอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.