ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ
นักวิจัย : เบญจพล เบญจพลากร
คำค้น : INDICATORS , BADMINTON , PROFESSIONAL SPORT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ กรรมการสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นายกสโมสรสมาชิก ผู้จัดการทีมกีฬาแบดมินตัน รวม 232 คน ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และส่งแบบสำรวจ จำนวน 232 ชุด ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมาจำนวน 220 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางและความเรียง ผลการวิจัยปรากฏว่า นักกีฬาแบดมินตันไทยได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาแบดมินตันอันดับโลก 34 คน จาก32 ประเภทรายการ มีผู้นิยมดูกีฬาแบดมินตันจากสื่อต่างๆ ประมาณ 2,354,600 คน และผู้นิยมเล่นกีฬาแบดมินตันทั่วประเทศ ประมาณ 1,500,000 คน มีองค์กรกีฬาที่ควบคุม ดำเนินการและสนับสนุนกีฬาแบดมินตัน 10 องค์กร สโมสรสมาชิกจำนวน 106 สโมสร ศูนย์แบดมินตันเยาวชนจำนวน 6 ศูนย์ บุคลากรทางกีฬาแบดมินตัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,171 คน นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย มีรายได้เฉลี่ย 450 บาทต่อวัน ผู้ฝึกสอนมีรายได้ตั้งแต่ 7,000-20,000 บาทต่อเดือน ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันมีรายได้จากการตัดสิน 300-400 บาทต่อ 4 ชั่วโมง สนามแข่งขันกีฬาแบดมินตันมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกีฬาแบดมินตันโดยตรง มีการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวม48 รายการ กีฬาแบดมินตันมีสื่อประชาสัมพันธ์ 4 ชนิด มีการเผยแพร่การแข่งขันในปีพ.ศ.2545 รวมทั้งสิ้น 6 รายการ และนักกีฬาแบดมินตันได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ จากทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน

บรรณานุกรม :
เบญจพล เบญจพลากร . (2545). การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจพล เบญจพลากร . 2545. "การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจพล เบญจพลากร . "การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เบญจพล เบญจพลากร . การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.