ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
นักวิจัย : จิตรา สร้อยสังวาลย์
คำค้น : CURRICULUM ORGANIZATION , PRESCHOOL CHILDREN , ANGTHONG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 25 โรงเรียน ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำเสนอเป็นรายโรงเรียนและภาพรวมของจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า (1) การเตรียมการจัดหลักสูตร มีการวางแผนการจัดหลักสูตรเป็นรายปีการศึกษาโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดทำแผน มีการจัดเตรียมบุคลากรโดยหาความจำเป็นและปัญหาเพื่อวางแผน จัดทำโครงการ ดำเนินการและติดตามประเมินผล ด้วยรูปแบบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน จัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ มีการจัดตารางกิจกรรมประจำวัน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จัดสถานที่และสภาพแวดล้อม เตรียมวัสดุและสื่อการสอน และจัดเตรียมการประเมินพัฒนาการตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด มีการเตรียมการนิเทศการจัดประสบการณ์โดยทำความเข้าใจและประชุม ปรึกษาหารือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลายรูปแบบโดยยึดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการเตรียมการจัดหลักสูตร (2) การดำเนินการจัดหลักสูตร มีการจัดประสบการณ์โดยคำนึงถึงตัวเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสมดุลและเน้นให้มีสื่อของจริงโดยจัดแบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น การใช้สถานที่มีครูผู้สอนอธิบายกฏระเบียบ วิธีใช้สถานที่ และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สอนและฝึกให้เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้วัสดุและสื่อโดยศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อ การจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษาและซ่อมแซมวัสดุและสื่อ มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยการศึกษาทำความเข้าใจพัฒนาการของเด็กแล้ววางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อบันทึกและประเมินพัฒนาการ โดยให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมิน นิเทศการจัดประสบการณ์โดยผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครู กิจกรรมการนิเทศที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ ได้แก่ การสังเกตการจัดประสบการณ์ และการให้คำปรึกษาหารือ และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการดำเนินการจัดหลักสูตร (3) การติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร โรงเรียนติดตามประเมินผลทั้งการเตรียมการจัดหลักสูตรและการดำเนินการจัดหลักสูตรทุกเรื่องโดยรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามครูผู้สอนและคณะครู สังเกตการปฏิบัติงานของครูและผู้มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร การตรวจผลงานของครูและผู้มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และมีการรายงานผลการประเมิน โดยมีการประเมินผลในระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร

บรรณานุกรม :
จิตรา สร้อยสังวาลย์ . (2545). การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตรา สร้อยสังวาลย์ . 2545. "การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตรา สร้อยสังวาลย์ . "การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จิตรา สร้อยสังวาลย์ . การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.