ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : SUPERVISORY NEEDS , PROFESSIONAL EXPERIENCES , STUDENT TEACHERS , RAJABHATINSTITUTE RATANAKOSIN GROUP
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ของสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ในปีการศึกษา 2545 จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกสอนในด้านงานการสอน ด้านงานกิจกรรมนักเรียนและการแนะแนว ด้านงานธุรการในชั้นเรียน ด้านงานธุรการทั่วไป ด้านงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และด้านงานพัฒนาตน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกสอนมีความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านงานการสอน งานกิจกรรมนักเรียนและการแนะแนว งานธุรการในชั้นเรียน งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และงานพัฒนาตนอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านงานธุรการทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมนักศึกษาฝึกสอนมีความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2545). การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2545. "การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.