ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิรพรรณ จันผกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนขิมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังนี้ 1) พัฒนาเนื้อหาจากแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการสอนขิมของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขิม2) จัดแนวกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการพัฒนาโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาวิจัยข้อมูลขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติและขั้นตอนการสอนขิมของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขิมและการศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอน การพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)ในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ 2) การสร้างโปรแกรมการสอนขิมFดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน3) การนำโปรแกรมไปทดลองใช้ผลการวิจัย 1. โปรแกรมการสอนขิมที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ 1) แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการสอน 3) ลักษณะของโปรแกรมการสอน 4) ลักษณะของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการสอน 5) วิธีการจัดการเรียนการสอน 6) เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน 7) สื่อการเรียนการสอน 8) แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรม และ9) การประเมินผลโปรแกรม 2. ขั้นตอนการสอนขิมตามโปรแกรม ดังนี้ 1) การจัดวางขิม 2) การนั่งตีขิม3) การไหว้ขิม 4) การจับไม้ตีขิม 5) วิธีการตีขิม 6) การตีไล่เสียงโดยใช้โน้ตแต่ละเสียง 7) การตีไล่เสียงโดยใช้โน้ตคู่แปด 8) การตีขิมเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น9) การตีขิมโดยมีเครื่องจังหวะประกอบ และ 10) การตีขิมร่วมกันเป็นหมู่ 3. นักเรียนที่ผ่านโปรแกรมการสอนขิมมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาคความรู้สูงกว่าเกณฑ์60% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาคปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
จิรพรรณ จันผกา . (2545). การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรพรรณ จันผกา . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรพรรณ จันผกา . "การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จิรพรรณ จันผกา . การพัฒนาโปรแกรมการสอนขิม ตามแนวหลักสูตรงานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.