ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก
นักวิจัย : นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
คำค้น : PROGRAM , PARENT EDUCATION , DRUG PREVENTION , YOUNG CHILDREN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในหมู่บ้านดูน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25 คน มีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง 3) การทดลองใช้โปรแกรม และ 4) การปรับปรุงโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกให้พ้นภัยยาเสพติดและแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรม ผู้ปกครองมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรม คือ 75%อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังการทดลองใช้โปรแกรม ผู้ปกครองมีคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกให้พ้นภัยยาเสพติดสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรมคือ 80% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโปรแกรมในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การชมเรื่องราวจากซีดี-รอมและวีดีทัศน์ ความเหมาะสมของคู่มือผู้ปกครองซีดี-รอมและวีดีทัศน์ สถานที่ในการจัด และด้านความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ในระดับมาก 4. โปรแกรมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะของโปรแกรมเนื้อหา คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม เอกสารและสื่อประกอบการใช้ การดำเนินการจัดกิจกรรมและการประเมินผลโปรแกรม

บรรณานุกรม :
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . (2545). การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . "การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.