ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักวิจัย : ชาริณี ตรีวรัญญู
คำค้น : CIPPA MODEL , MATHEMATICS INSTRUCTIONAL PROCESS , ACHIEVEMENT , ATTITUDE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2544 จำนวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการจับคู่คะแนน จำนวนกลุ่มละ 35 คน ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทั้งสองกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ กลุ่มทดลองได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปามีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสร้างความรู้ใหม่ 2) ขั้นการสร้างความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดอุปนัยจากประสบการณ์รูปธรรม 3) ขั้นการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เพื่อการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความรู้ 4) ขั้นการสรุปและจัดระบบความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 5) ขั้นการนำเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ 6) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และ 7) ขั้นการฝึกทักษะและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามปกติมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนำ2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป และ 4) ขั้นฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง นักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชาริณี ตรีวรัญญู . (2545). ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาริณี ตรีวรัญญู . 2545. "ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาริณี ตรีวรัญญู . "ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชาริณี ตรีวรัญญู . ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.