ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : กัญญารัตน์ ขอบคุณ
คำค้น : TEACHERS' TASK PERFORMANCE , AWARDED TEACHERS , MASTER TEACHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานและการใช้เวลาปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในด้านการสอน การพัฒนานักเรียน การพัฒนาตนเองการพัฒนาโรงเรียน การบริการความรู้แก่ผู้อื่น และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน ครูที่ได้รับรางวัล จำนวน 281 คนและนักเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ได้รับรางวัลปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้านอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมความรับผิดชอบ ทุ่มเท และเสียสละ กล่าวคือครูปฏิบัติงานด้านการสอนเป็นหลัก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสนใจของนักเรียน ควบคู่ไปกับร่วมวางแผนและปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีการพัฒนาตนเอง บริการความรู้แก่ผู้อื่นโดยพัฒนาครูเครือข่าย และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ครูที่ได้รับรางวัลปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการสอน ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มุ่งฝึกทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกวิชาใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยและการสอนแบบบูรณาการ ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนที่แปลกใหม่ วัดผลการเรียนรู้ด้วยการสังเกตและประเมินจากผลงาน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (2) ด้านการพัฒนานักเรียน ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม(3) ด้านการพัฒนาตนเอง ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เข้ารับการอบรม ศึกษาค้นคว้าและทำผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ (4) ด้านการพัฒนาโรงเรียนครูปฏิบัติงานวิชาการงานวางแผนและประเมินโครงการ โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก (5) ด้านการบริการความรู้แก่ผู้อื่น มีการพัฒนาครูเครือข่าย ให้คำแนะนำความรู้ทางวิชาการแก่เพื่อนครู และการเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศในการพัฒนาครูเครือข่าย (6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ครูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีกับชุมชนตามโอกาส การใช้เวลาปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัล ครูมีจำนวนชั่วโมงสอน 21 - 25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 - 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปฏิบัติงานทั้ง6 ด้าน โดยใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนในการสอนซ่อมเสริมและการพัฒนานักเรียนใช้เวลาในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ในการพัฒนาตนเองและการบริการความรู้แก่ผู้อื่นและใช้เวลาทั้งในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ในการพัฒนาโรงเรียนและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

บรรณานุกรม :
กัญญารัตน์ ขอบคุณ . (2545). การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัญญารัตน์ ขอบคุณ . 2545. "การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัญญารัตน์ ขอบคุณ . "การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
กัญญารัตน์ ขอบคุณ . การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.