ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i
นักวิจัย : สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
คำค้น : WISDOM , ATTHAKATHA JATAKA , JATAKA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~iและเพื่อวิเคราะห์ปัญญาในฐานะที่เป็นคำสอนใน~iอรรถกถาชาดก~i ผลการวิจัยพบว่าชาดกคือนิทานสอนธรรมะพื้นฐานแก่พุทธบริษัท การนำเสนอปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i จึงเป็นปัญญาระดับพื้นฐานสอดคล้องกับตัวบทเช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ปัญญาทางพระพุทธศาสนา พบว่าปัญญาคือความรู้ที่ประกอบด้วยการคิดอย่างถูกต้องหรือโยนิโสมนสิการ การมีปัญญาที่ถูกต้องจะทำให้รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาและเตือนสติ ด้านบ่อเกิดของปัญญา พบว่าปัญญาเริ่มต้นมาจากขันธ์ 5 พัฒนามาสู่กระบวนการคิดการฟัง การกระทำจนเกิดความรู้ที่ชัดแจ้ง ด้านคุณค่าของปัญญา พบว่าการใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องทำให้การดำเนินชีวิตเป็นสุข แต่ถ้าไม่มีปัญญาหรือใช้ปัญญาในทางที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มีมิจฉาทิฏฐิ เกิดอวิชชา ด้านการนำเสนอคำสอนเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก อรรถกถาชาดก~i สะท้อนปัญญา3 ลักษณะคือ ปัญญาในฐานะหลักในการดำเนินชีวิต ศีล สมาธิ ปัญญา และพระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาบารมี ทั้งนี้~iอรรถกถาชาดก~iให้ความสำคัญกับปัญญาในฐานะหลักในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นปัญญาในระดับพื้นฐานมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของพุทธบริษัทด้านศีล สมาธิ ปัญญา ~iอรรถกถาชาดก~iไม่ได้นำเสนอศีล สมาธิปัญญาอย่างลุ่มลึกกล่าวถึงเพียงการมีความสุจริตทางกาย วาจา ใจ ย่อมทำให้เกิดความสงบและมีปัญญาด้านการนำเสนอพระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาบารมี พบว่าพระโพธิสัตว์มุ่งบำเพ็ญปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เตือนสติ แก้ไขปัญหา สอดคล้องกับลักษณะของพระโพธิสัตว์ในพุทธภูมินี้คือปัญญาธิกโพธิสัตว์ ลักษณะเด่นของการนำเสนอปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~iคือ การนำกลวิธีการทดสอบปัญญาเข้ามาดำเนินเรื่อง กลวิธีนี้ได้แก่การตั้งปริศนา การเล่านิทาน กลวิธีการทดสอบปัญญาเหล่านี้ออกจากจะทดสอบปัญญาคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามแล้ว ยังมีลักษณะของการนำหลักธรรมมาแสดงเปรียบเทียบในรูปแบบปริศนา นิทาน เพื่อให้พุทธบริษัทเข้าใจหลักธรรมได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า~iอรรถกถาชาดก~iนอกจากจะเป็นนิทานที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังแฝงสาระของคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ได้อย่างกลมกลืนและแยบคาย คำสอนประการหนึ่งคือการสอนให้พุทธบริษัทรู้จักดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาอันเป็นหัวใจของคำสอนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

บรรณานุกรม :
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ . (2545). แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ . 2545. "แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ . "แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ . แนวคิดเรื่องปัญญาใน~iอรรถกถาชาดก~i. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.