ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
นักวิจัย : หรรษา รักษาคม
คำค้น : THAI PHYSICIANS , HEALTH SURVEY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของแพทย์ไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากการสุ่มเลือกตามเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม รายชื่อจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ.2545 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2546 โดยใช้แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความสัมพันธ์หรือความแตกต่างด้วยการทดสอบไคสแควร์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 380 ฉบับ จาก 440 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.36 ผลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 60.3% เพศหญิง 39.7% อายุเฉลี่ย 40.8 ปีจบแพทย์เฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ 64.2 ด้านการทำงานพบว่าแพทย์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิชาชีพในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.2 เวลาการทำงานเฉลี่ย 62.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ ด้านสุขภาพพบว่าแพทย์ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 63.8 ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวพบว่าอันดับหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 20.6 อันดับสองคือโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 10.8 และจากการสำรวจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่าแพทย์ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยไข้หวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ข้อมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่าแพทย์มีการสัมผัสต่อเลือดต่อก๊าซที่ใช้เป็นยาสลบและรังสีมากที่สุดในทุกวันทำงาน (คิดเป็นร้อยละ 23.7 4.7 และ 3.2 ตามลำดับ) พบมีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาวางรากฐานงานวิจัย เพื่อพัฒนาสุขภาพแพทย์ไทยในระยะยาว

บรรณานุกรม :
หรรษา รักษาคม . (2545). การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
หรรษา รักษาคม . 2545. "การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
หรรษา รักษาคม . "การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
หรรษา รักษาคม . การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.