ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
นักวิจัย : อนุวัฒน์ การถัก
คำค้น : WAT PHRATHATPHANOM , KHONG RIVER , URBAN DESIGN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาอยู่ 2 ประเด็นคือ ประการแรกเป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมให้มีความเหมาะสมกับวัดพระธาตุพนมในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัดพระธาตุพนม รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามปรัชญาของพระพุทธศาสนาในการสร้างพระธาตุ และประการที่สองเป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานกันเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้ แนวทางการการพัฒนาได้เสนอให้มีการปรับปรุงพื้นที่ประกอบด้วย 1. พื้นที่บริเวณหน้าวัด ได้เสนอให้เป็นส่วนที่รองรับกิจกรรมของเมืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมไม่ขัดแย้งกับวัด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัด 2. พื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ได้เสนอแนะให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมของตลาดสดและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม 3. พื้นที่บริเวณตลาดเก่า ได้เสนอให้มีการปรับปรุงทางกายภาพและกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีการใช้พื้นที่ด้านการค้าอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาลงไป 4. การปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขงให้สามารถรองรับกิจกรรมด้านการพักผ่อนและการท่องเที่ยวได้มากขึ้น 5. เป็นการนำเสนอการปรับปรุงระบบถนนและการสัญจรของเมืองเพื่อให้มีการเข้าถึงวัดพระธาตุพนมได้สะดวกขึ้นและลดปัญหาทางด้านการจราจรบริเวณหน้าวัดลง 6. เป็นการประเมินคุณภาพทางสายตาที่มีผลต่อวัดพระธาตุพนม โดยได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงในด้านของการรับรู้ทางสายตาในการเข้าถึงวัดพระธาตุพนมและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบวัดให้มีผลกระทบทางสายตาต่อวัดพระธาตุพนมน้อยลง นอกจากนี้ในเนื้อหาการวิจัยยังได้นำเสนอแนวทางในการนำแผนไปปฏิบัติ โดยได้แสดงลำดับของการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมทั้งยังได้สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวัดพระธาตุพนมและชุมชนธาตุพนม และในภาพรวมของเนื้อหาในงานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุพนมให้มีแนวทางที่สามารถรองรับกิจกรรมทั้งของเมืองและมีความเหมาะสมทางด้านคติความเชื่อที่มีต่อวัดและองค์พระธาตุพนม ซึ่งแนวทางต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ในโอกาสต่อไป

บรรณานุกรม :
อนุวัฒน์ การถัก . (2545). แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุวัฒน์ การถัก . 2545. "แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุวัฒน์ การถัก . "แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อนุวัฒน์ การถัก . แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.