ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ
นักวิจัย : พงศกร อ้นประดิษฐ
คำค้น : URBAN RENEWAL , WATER FRONT DEVELOPMENT , REHABITATION , REDEVELOPMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาทั้งสาเหตุ ลักษณะ และความสัมพันธ์ของปัญหาในพื้นที่ ศึกษาเงื่อนไขและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ศึกษาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ศึกษาให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการวิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบสอบถามประชากรในพื้นที่ศึกษาประชากรในพื้นที่ศึกษา อันประกอบด้วย 3 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่188 ชุด กลุ่มประชากรที่มาทำงานในพื้นที่ 120 ชุด และกลุ่มประชากรที่มาใช้บริการพื้นที่ 120 ชุด ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยพื้นที่คลังน้ำมัน พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ศึกษา พบว่าสาเหตุที่สำคัญของปัญหาในพื้นที่ศึกษามาจากสภาพชุมชนแออัดที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งผลต่อปัญหาสังคม อันจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่มีมติให้ยกเลิกกิจกรรมด้านคลังน้ำมันและคลังสินค้าออกจากพื้นที่ศึกษาจึงทำให้พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงและมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โดยมีแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและพื้นที่ริมถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านทำเลที่ตั้งและการเข้าถึงจากโครงข่ายการคมนาคม ประกอบกับพื้นที่ศึกษามีโอกาสในการพัฒนาจากนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในการวิจัยได้กำหนดแนวทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ศึกษาได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำ เป็นศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่พระราม 3 อันเป็นการสร้างแหล่งงานขนาดใหญ่ในพื้นที่และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ การพัฒนาชุมชนแออัด ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ศึกษาให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

บรรณานุกรม :
พงศกร อ้นประดิษฐ . (2545). การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศกร อ้นประดิษฐ . 2545. "การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศกร อ้นประดิษฐ . "การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พงศกร อ้นประดิษฐ . การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สถานีแม่น้ำและบริเวณโดยรอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.