ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
นักวิจัย : พัฒนา สุภาวงศ์วณิช
คำค้น : HOUSING PROJECT LOAN , DEBT RESTRUCTURE ON HOUSING PROJECT LOAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยของเจ้าหนี้ 3 ราย คือบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อหาวิธีการปรับโครงหนี้ของเจ้าหนี้ดังกล่าวจากผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่ต่อการตัดสินใจระดับนโยบาย โดยกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ผลการศึกษามีดังนี้ เปรียบเทียบกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 11 วิธีกับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ที่เป็นเจ้าหนี้ การให้ความสำคัญของวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเห็นของ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่เป็นหน่วยงานเอกชนเห็นว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่สำคัญที่สุดคือ วิธีลดหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับวิธีขยายระยะเวลาชำระหนี้ และวิธีลดอัตราดอกเบี้ยตามลำดับ พบว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยของเจ้าหนี้ทั้ง3 ราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 3 หรือ 4 วิธี คือ 1.วิธีขยายระยะเวลาชำระหนี้ 2.วิธีลดหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 3.วิธีลดอัตราดอกเบี้ย 4.วิธีปลอดภาระหนี้จากแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 11 วิธี และการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการใช้ร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีประเด็นที่แตกต่างกันคือ วิธีลดหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย และวิธีลดดอกเบี้ย เป็นวิธีการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดภาระหนี้ของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ แต่วิธีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ วิธีปลอดภาระหนี้ และวิธีปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการชำระหนี้ซึ่งประเด็นที่เสนอมา สอดคล้องกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . (2545). การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . 2545. "การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . "การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.