ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a
นักวิจัย : ธีรพร ชินชัย
คำค้น : HEPATITIS C VIRUS , PROLIFERATION , IFN-(+,g) PRODUCTION , GENOTYPE , EBVBASED PLASMID
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถนำไปสู่การป่วยเป็นโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับ การติดเชื้อนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่พบได้ทั่วโลก จากการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของไวรัสตับอักเสบที่พบในบริเวณภูมิภาคต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 6 จีโนทัยป์ การศึกษาหาจีโนทัยป์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น competitivePCR, PCR-RFLP, INNO-LiPA และการอ่านรหัสลำดับเบส การศึกษานี้เป็นการศึกษาสายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ที่ตรวจพบในผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพื่อใช้ในการศึกษาระบบภูมิต้านทานและใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาวัคซีน จึงได้ทำการศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดแบ่งกลุ่มไวรัสตับอักเสบซีที่พบบ่อยในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ศึกษาการตรวจหาจีโนทัยป์ 4 วิธี ได้แก่RFLP 2 แบบที่ใช้เอนไซม์ต่างชนิดกัน, INNO-LiPA เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์โดยตรงในจำนวน 35 ตัวอย่าง พบว่าวิธีการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์โดยตรงยังคงเป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ดังนั้นจึงได้เลือกวิธีนี้เป็นวิธีหลักในการจัดกลุ่มจีโนทัยป์ไวรัสตับอักเสบซีในการศึกษาขั้นต่อไป ศึกษาการกระจายของไวรัสตับอักเสบซี จีโนทัยป์ต่างๆ ที่พบในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตชาวไทย ทำการศึกษาในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต 100 ราย ที่พบมีแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบซี 90 รายตรวจพบ HCV RNA ภายหลังจากการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนแกนกลาง(core) ของไวรัสจาก 77 ตัวอย่าง แยกได้เป็นจีโนทัยป์ 1

39%, จีโนทัยป์ 3

44.2%และจีโนทัยป์ 6a

16.8% ได้ทำการศึกษาถึงการตอบสนองด้านเซลล์ที่จำเพาะต่อไวรัสตับอักเสบซีของเม็ดเลือดขาวในกระแสโลหิต (PBMCs) จาก 41 ตัวอย่างต่อโปรตีนที่มาจากไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ 1a ด้วยวิธีตรวจโดยใช้แอนติเจนกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์และการสร้างอินเตอร์ฟีรอนแกมม่า (IFN-(+,g)) ไม่พบความแตกต่างของการตอบสนองที่จำเพาะต่อไวรัสตับอักเสบซีใน PBMCs ที่มาจากผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่ละจีโนทัยป์ต่อโปรตีนแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบซี ที่นำมาทดสอบ (core, NS3/4, NS5) และพบว่าโปรตีนส่วนNS3/4 กระตุ้นได้มากที่สุด สามารถตรวจพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากโปรตีนที่ใช้นำมาจากไวรัสตับอักเสบซี จีโนทัยป์ 1aและสามารถตรวจพบการตอบสนองต่อโปรตีนนี้ในผู้บริจาคที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์อื่น จึงกล่าวได้ว่ามีการตอบสนองข้ามกลุ่มจีโนทัยป์ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซี นอกจากการใช้ core, NS3/4 และ NS5 โปรตีนเป็นตัวทดสอบแล้ว B cell lines (BLCL)ที่ผ่านการ transfection ด้วยพลาสมิดที่มีการแสดงออกของ NS3/4 โปรตีน ได้ถูกนำมาใช้ทดสอบความสามารถในการกระตุ้นการตอบสนองที่จำเพาะต่อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ติดเชื้อการสร้าง IFN-(+,g) ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบ ซี ตรวจพบได้เมื่อใช้ลิมโฟซัยท์จากตับ (liver-infiltrating Iymphocyte) เป็นตัวทดสอบ แต่ไม่สามารถตรวจพบเมื่อใช้PBMCs อย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ก็คือการพบมี T เซลล์ที่จำเพาะต่อไวรัสตับอักเสบซีมีปริมาณน้อยในกระแสโลหิต การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจีโนทัยป์ของไวรัสตับอักเสบซีที่พบได้ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต และพบการตอบสนองอย่างจำเพาะของผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จีโนทัยป์ต่างๆ ว่ามีการตอบสนองข้ามกลุ่มกับโปรตีนที่ได้จากไวรัสตับอักเสบซี จีโนทัยป์ 1a ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้กับประชากรในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บรรณานุกรม :
ธีรพร ชินชัย . (2545). การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรพร ชินชัย . 2545. "การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรพร ชินชัย . "การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ธีรพร ชินชัย . การตอบสนองทางด้าน T cell ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์ต่างๆ ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีจีโนทัยป์1a. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.