ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
คำค้น : BREEDING ECOLOGY , WHITE-NEST SWIFTLET , MAN-MADE AND NATURAL HABITATS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000094
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการศึกษาขนาดประชากร อาหาร พื้นที่ทำกิน และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ที่วัดสุทธิวาตวราราม จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 และได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของรังและลักษณะของพื้นที่สร้างรังกับนกแอ่นรังขาวที่อาศัยในถ้ำ บนเกาะสี่เกาะห้า จ.พัทลุง ในปีพ.ศ.2544 ขนาดประชากรในปีที่เริ่มศึกษามีจำนวน 2,702 ตัว โดยนกมีการสืบพันธุ์ตลอดทั้งปีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสร้างรัง 29.83(+,ฑ)6.3 วัน กกไข่ 23.63(+,ฑ)1.6 วัน และเลี้ยงลูก 40.25(+,ฑ)3.0 วัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างครอก 15.94(+,ฑ)10.5 วันโดยทั่วไป นกวางไข่รังละสองใบ โดยวางไข่ใบที่สองห่างจากใบแรก 3.36(+,ฑ)3.0 วันการวางไข่ ความสำเร็จในการฟัก และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ มีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน พ่อและแม่นกทำหน้าที่ในการกกไข่ และเลี้ยงลูกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งนกจะจับคู่กันและใช้พื้นที่สร้างรังที่เดิมตลอดระยะเวลาการศึกษา อาหารหลักของลูกนกได้แก่แมลงในอันดับ Diptera อันดับ Homoptera และอันดับ Hymenopteraซึ่งลูกนกได้รับอาหารโดยเฉลี่ยวันละ 5.35 ก้อน อัตราการป้อนอาหารขึ้นอยู่กับจำนวนและอายุของลูกนก นกแอ่นรังขาวหากินเหนือบริเวณพื้นที่สีเขียว เช่นทุ่งนา สวนผลไม้สวนมะพร้าว และพื้นที่น้ำขังตามธรรมชาติ โดยมีระยะทางที่หากินไกลที่สุด 25 กิโลเมตรจากที่อาศัย ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นที่สร้างรัง ซึ่งทำให้พ่อแม่นกมีอัตราการผลิตลูกนกเท่ากับ 3.55(+,ฑ)2.3 ตัว/คู่/ปี สำหรับสัณฐานวิทยาของรังนกจากถ้ำพบว่ามีขนาด ความหนา ความกว้าง และน้ำหนักมากกว่ารังนกจากวัดสุทธิวาตวรารามการทดลองใช้พื้นที่สร้างรังเทียมกับนกในวัด ซึ่งสร้างขึ้นโดยเลียนแบบพื้นที่สร้างรังของนกในถ้ำ ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประชากรและผลผลิตของนกแอ่นรังขาวในบ้านเลี้ยงในอนาคต

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . (2545). นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . 2545. "นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . "นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.