ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910)
นักวิจัย : วาณี เปล่งพานิชย์
คำค้น : TRICHOGASTER PECTORALIS , PATHOLOGY , HELMINTHS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาปลาสลิด ~iTrichogaster pectoralis~i (Regan, 1910) จำนวน480 ตัว พบหนอนพยาธิรวม 16 ชนิด โดยเป็นหนอนพยาธิใบไม้ 11 ชนิด คือ ~iClinostomumphilippinensis, Clinostomum complanatum, Pothodiplostomum minimum, Nanophyetus~isp., ~iStephanostomum~i sp., family Echinostomatidae, ~iGyrodactylus~i sp. A,~iGyrodactylus~i sp. B, ~iGyrodactylus ~i sp. C, ~iGyrodactylus~i sp., D และ~iGyrodactylus~i sp. E หนอนพยาธิตัวกลม 4 ชนิด คือ ~iStrongyloides~i sp.,~iCamallanus yehi, Camallanus trichogasterae~i และ ~iContracaecum~i sp. และหนอนพยาธิหัวหนาม 1 ชนิด คือ ~iPallisentis nagpurensis~i ค่าอัตราร้อยละของอุบัติการณ์(incidence) ของการติดเชื้อหนอนพยาธิแต่ละชนิดคือ 70.6%, 6.25%, 0.41%, 9.58%, 0.41%,0.41%, 1.04%, 2.7%, 0.21%, 0.21%, 0.21%, 22.7%, 0.41%, 0.21%, 14.6% และ47.3% ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งแรกที่พบหนอนพยาธิ 11 ชนิดในปลาสลิดคือ ~iClinostomum complanatum, Pothodiplostomum minimum, Stephanostomum~isp., Echinostomatidae, ~iGyrodactylus~i sp. A, ~iGyrodactylus~i sp. B,~iGyrodactylus~i sp. C, ~iGyrodactylus~i sp. D, ~iGyrodactylus~i sp. E,~iStrongyloides~i sp. และ ~iCamallanus trichogasterae~i และคาดว่าน่าจะเป็นหนอนพยาธิชนิดใหม่ถึง 6 ชนิดคือ ~iGyrodactylus~i sp. A, ~iGyrodactylus~i sp B,~iGyrodactylus~i sp. C, ~iGyrodactylus~i sp. D, ~iGyrodactylus~i sp. E และ~iStrongyloides~i sp. ผลจากการศึกษาพยาธิสภาพของหนอนพยาธิที่มีการติดเชื้อสูง6 อันดับแรกพบว่าหนอนพยาธิ ~iClinostomum philippinensis, Clinostomum complanatum~iและ ~iStrongyloides~i sp. มีผลต่ออวัยวะของปลาที่ติดเชื้อไม่รุนแรงเท่ากับการติดเชื้อของหนอนพยาธิหัวหนาม ~iPallisentis nagpurensis,~i หนอนพยาธิตัวกลม~iContracaecum~i sp. และหนอนพยาธิใบไม้ ~iNanophyetus~i sp. ซึ่งพบที่ตับเป็นส่วนใหญ่ และมีผลต่อพยาธิสภาพของปลา ทำให้ตับเกิดการเสื่อมสภาพ มีการเพิ่มจำนวนของท่อน้ำดีในเนื้อเยื่อตับ เซลล์ตับมีการแบ่งตัวเพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายเนื่องจากแรงดัน(pressure atrophy) เซลล์ตับอ่อนเสื่อมสภาพ พบ eosinophils และ macrophageแทรกอยู่รอบๆ ซิสต์ของหนอนพยาธิ พบเนื้อเยื่อไฟบรัสเข้ามาแทนที่เนื้อเยื่อตับที่ถูกทำลาย นอกจากนี้หนอนพยาธิ ~iContracaecum~i sp. ยังทำให้ผนังกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งหนอนพยาธิทั้ง 3 ชนิดนี้น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปลาเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม :
วาณี เปล่งพานิชย์ . (2545). การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาณี เปล่งพานิชย์ . 2545. "การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาณี เปล่งพานิชย์ . "การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วาณี เปล่งพานิชย์ . การจำแนกชนิดและพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด ~iTrichogasterpectoralis~i (Regan, 1910). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.