ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง
นักวิจัย : ณรงค์ ลักษณาภิรมย์
คำค้น : BIOSURFACTANT , ~IPseudomonas~i sp. , PALM OIL , EXPERIMENTAL DESIGN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวโดย Pseudomonas sp.A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้น้ำมันปาล์มเป็นแหล่งอาหารและพลังงานจุลินทรีย์ ตัวแปรที่สนใจศึกษาถึงอิทธิพลที่มีต่อกระบวนการเจริญเติบโตและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของจุลินทรีย์ ได้แก่ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็วรอบในการปั่นกวนของใบกวน และเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มที่ใช้ เป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์การทดลองในงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ หนึ่งการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของเซลล์ และอัตราการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจำเพาะ โดยพบว่าภาวะที่เหมาะสมของอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของเซลล์ คือ ความเป็นกรด-ด่าง 6.4 ความเร็วรอบในการปั่นกวน 627 รอบต่อนาที และให้ปริมาณน้ำมันปาล์ม 1.0 เปอร์เศ็นต์โดยปริมาตร และ ภาวะที่เหมาะสมต่ออัตราการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจำเพาะ คือที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.5 ความเร็วรอบ ในการปั่นกวน 608 รอบต่อนาที และให้ปริมาณน้ำมันปาล์ม 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และขั้นตอนที่สอง คือการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์พบว่าสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตได้มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่จุดเดือดนาน 70 นาที และสามารถก่ออิมัลชันกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ได้แก่ เฮปเทนไซโคลเฮกซีน เฮกเซน เคโรซีน และน้ำมันพาราฟินนอกจากนี้ยังพบว่าสารลดแรงตึงผิวชีวภาพดังกล่าวมีน้ำตา ล แรมโนสเป็นองค์ประกอบ

บรรณานุกรม :
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . (2543). การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . 2543. "การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . "การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.