ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
นักวิจัย : พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ
คำค้น : PROTOTYPE , INSPECTION , JEWELRY SETTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาที่มักพบในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเกี่ยวกับกาตรวจสอบคุณภาพ คือการเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบโดยพนักงานตรวจสอบคุณภาพสูง วิธีการตรวจสอบใช้วิธีการเคาะตัวเรือนแหวนแล้วฟังเสียง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ100 เปอร์เซ็นต์ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง เนื่องจากเครื่องประดับมีมูลค่าสูง และคุณภาพมีผลต่อความพึงพอใจและมีคุณค่าทางจิตใจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ต้นแบบสำหรับการตรวจสอบสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน โดยการนำทฤษฏีต่าง ๆ ได้แก่ คลื่น ความถี่ เสียงไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มาประยุกต์ในการออกแบบและสร้างต้นแบบ โดยมีหลักการทำงานของต้นแบบดังนี้ เริ่มต้นจากชุดกำเนิดความถี่จะส่งความถี่ใช้งานที่เหมาะสมไปยังอุปกรณ์กำเนิดความถี่และส่งต่อไปที่ตัวเรือนแหวน โดยในการศึกษาครั้งนี้ความถี่ใช้งานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของอุปกรณ์อยู่ที่ 150 Hz เมื่อแหวนได้รับความถี่นั้นก็จะสั่นและเกิดความถี่ขึ้นมา ต่อจากนั้นใช้อุปกรณ์ตรวจจับความถี่ที่เกิดขึ้นที่แหวนส่งต่อไปยังชุดกรองความถี่ เพื่อทำการกรองความถี่ที่ไม่ต้องการออก ส่งต่อไปยังชุดขยายสัญญาณเพื่อขยายสัญญาณให้สูงขึ้นส่งต่อไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล และส่งผลนั้นไปแสดงผลที่ชุดแสดงผลเพื่อแสดงว่าแหวนหลวมหรือไม่หลวม ในการสร้างแต่ละส่วนประกอบได้มีการทดลองเพื่อหาค่าความต้านทาน ค่าความเก็บประจุอัตราขยายของชุดขยายสัญญาณ ช่วงความถี่ใช้งานที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทดสอบต้นแบบที่สร้างขึ้น โดยทำการทดสอบต้นแบบที่ห้องปฏิบัติการและที่โรงงานตัวอย่าง ได้ทำการทดสอบกับแผวนที่มีรูปแบบแตกต่างกันจำนวน 9 รูปแบบ และทำการทดสอบรูปแบบละ 10 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการตรวจสอบระหว่างวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่พบว่าการใช้ตันแบบนั้นมีความผิดพลาดน้อยกว่าและการตรวจสอบโดยใช้ต้นแบบนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้ง 9 รูปแบบ ให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้จริงในการตรวจสอบสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน

บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . (2543). ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . 2543. "ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . "ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.