ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
นักวิจัย : ธนายุ โคสุวรรณ
คำค้น : INFORMATION SYSTEM , ASSET MANAGEMENT COMPANY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ผู้วิจัยได้ศึกษาการประกอบธุรกรรมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)ในส่วนของการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด เดิม) เป็นกรณีศึกษาแล้วทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบด้วยแผนภาพกระแสของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอสคิวแอล (Microsoft SQL) รุ่น 7.0 สำหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System)ในการเก็บข้อมูล โปรแกรมเดลไฟล (Delphi) รุ่น 5.0 สำหรับพัฒนาโปรแกรมการบันทึก แสดงผลและปรับปรุงข้อมูล และโปรแกรมคริสตอล รีพอร์ต (CrystalReports) รุ่น 6.0 สำหรับจัดทำรายงาน จากนั้นทำการทดสอบระบบงานปรากฏว่าสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)ได้เป็นที่น่าพอใจ การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ระบบสารสนเทศสามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานและลดเวลาในการปรับปรุงและค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ธนายุ โคสุวรรณ . (2543). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนายุ โคสุวรรณ . 2543. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนายุ โคสุวรรณ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ธนายุ โคสุวรรณ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.