ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด
นักวิจัย : อุรีรัฐ วัฒนชนม์
คำค้น : MEASURING , VASCULAR WALL STRUCTURE , IMAGE PROCESSING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดโดยใช้การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการวิเคราะห์ภาพ เนื่องจากลักษณะของภาพหลอดเลือดมีความแตกต่างหลากหลายมากทั้งจากลักษณะของหลอดเลือดเอง จากกระบวนการเตรียมสไลต์และจากการที่ข้อมูลภาพที่นำมาใช้ต้องผ่านหลายสื่อ จึงทำให้โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดที่ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงและผู้ใช้ควรเลือกใช้รูปแบบการทำงานให้เหมาะสม งานวิจัยนี้ได้ออกแบบโปรแกรมวัดเป็น 3 แบบคือ แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบกำหนดเองโดยผู้วัด ในการวัดแบบอัตโนมัติโปรแกรมจะคัดเลือกคู่จุดที่อยู่บนผนังหลอดเลือดที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเป็นตัวแทนในการวัดโดยอัตโนมัติ แล้วคำนวณค่าโครงสร้างของผนังหลอดเลือดให้รวมทั้งความหนาของผนังหลอดเลือด สำหรับการวัดแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตัด เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคู่จุดที่การวัดแบบอัตโนมัติได้คัดเลือกมาได้ ในขณะที่การวัดแบบกำหนดเองโดยผู้วัดนั้นผู้ใช้สามารถคัดเลือกคู่จุดการวัดได้เอง งานวิจัยนี้ได้ประเมิลผลโปรแกรมวัดกับชุดภาพวงแหวนรูปวงกลมและรูปวงรีที่สร้างขึ้นจำนวน 22 ภาพที่มีความหนา 1 ซม. และ 2 ซม. ค่าความหนาที่วัดได้เป็น 0.994(+,ฑ)0.004 ซม. (n = 313) และ 1.98(+,ฑ)0.025 ซม. (n = 242)สำหรับความหนา 1 ซม. และ 2 ซม. ตามลำดับ โปรแกรมวัดนี้ยังได้ทดลองวัดกับภาพหลอดเลือดจำนวน 27 ภาพ เมื่อเปรียบเทียบผลการวัดโดยคนพบว่าจำนวนคู่จุดที่วัดโดยโปรแกรมนี้มีมากกว่าการวัดด้วยคนมาก โดยเฉพาะภาพหลอดเลือดที่มีขอบของผนังหลอดเลือดชัดเจนซึ่งทำให้ค่าความหนาที่วัดได้มีความน่าเชื่อถือมาก ในการทดลองใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ Microcirculation ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้ช่วยให้การวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดทำให้สะดวกและมีประสิทธิภาพทางสถิติมากกว่าการวัดโดยคนซึ่งไม่สามารถเลือกคู่จุดได้ละเอียดเท่ารวมทั้งช่วยลดปัญหาการวัดที่ทำโดยคนที่ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งทำให้ค่าที่วัดได้มีความแแปรปรวนสูงด้วย

บรรณานุกรม :
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . (2543). การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . 2543. "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.