ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์
นักวิจัย : ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
คำค้น : MODULARIZING TECHNIQUE , CRITICALITY , NUCLEAR REACTOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001180
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์เทคนิคโมดูลาร์ในแบบจำลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อาศัยสมการการแพร่สำหรับนิวตรอนพลังงานเดียวแล้วประมาณด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง ชุดสมการที่วิเคราะห์ได้จากการประมาณค่าเชิงตัวเลข ถูกนำมาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณค่าวิกฤตโดยใช้ชื่อว่า "MTAC" กระบวนการทดสอบโปรแกรมมี 3 ส่วน ประกอบด้วยความสามารถในการคำนวณซ้ำ ความสามารถในการทำนายผลล่วงหน้าเทียบกับค่าทางทฤษฎีและเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้จากแบบจำลองต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นกับวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้โปรแกรม MCNP 4A ผลการดำเนินงานพบว่า การคำนวณค่าวิกฤตจากโปรแกรม MTAC มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับแบบจำลองที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบบ่อยครั้ง(ทั้งการปรับเปลี่ยนทางเรขาคณิตและทางวัสดุ) ทั้งนี้โดยให้ผลโดยรวมในระดับหนึ่งสอดคล้องกับผลจากโปรแกรม MCNP 4A ข้อดีของโปรแกรม MTAC คือ สามารถเพิ่มหรือลดส่วนประกอบย่อย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ในแบบจำลองที่พิจารณาได้ง่าย ข้อจำกัดของโปรแกรม MTAC ในการใช้งานส่วนหนึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากสมการการแพร่กับพฤติกรรมของนิวตรอนในระบบ และวัสดุตัวกลางที่นิวตรอนเคลื่อนที่ผ่านขนาดของแบบจำลองแกนปฏิกรณ์ที่เหมาะสม และข้อจำกัดที่เกิดจากวิธีการคำนวณ ข้อจำกัดต่าง ๆเหล่านี้ทำให้การประมาณค่าวิกฤตมีความแม่นยำในระดับหนึ่งเท่านั้น

บรรณานุกรม :
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . (2543). เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . 2543. "เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . "เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.