ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง
นักวิจัย : ดารารัตน์ เดชะกมลสุข
คำค้น : MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS , ERGONOMICS , WORK-RELATED DISEASE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อาการปวด/ปวดเมื่อยเป็นอาการที่พบแรกเริ่มเมื่อมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อกระดูก และข้อซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานในสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทำงานที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผิดปกตินั้น โดยความผิดปกติ ดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นปัญหาที่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้างและระบบสาธารณสุขโดยรวมจากค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียเวลาในการทำงาน และค่าชดเชยการเจ็บป่วยจากการทำงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอัตราความชุกของอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด / ปวดเมื่อยกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะบุคคล ปัจจัยจิตวิทยาสังคม ปัจจัย สภาพแวดล้อมในงาน ปัจจัยการจัดรูปงาน และการจัดองค์กรการทำงาน และปัจจัยท่าทางการเคลื่อนไหว ในงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนากลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานสายงานผลิตโรงงานตลับเทป 1 แห่ง ส่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ตอบด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ 314 ฉบับ จากทั้งหมด342 ฉบับ (91.8%) และใช้การสังเกตที่งานพิจารณาท่าทางการเคลื่อนไหวในงาน โดยผู้สังเกตที่ได้รับการฝึก อบรม 4 คน แบบสอบถามที่ตอบกลับมีความสมบูรณ์ใช้วิเคราะห์ได้ร้อยละ 96.8(304 ฉบับ) จากแบบสอบถาม 314 ฉบับเป็นเพศชาย 29 คน เพศหญิง 275 คน(ชาย : หญิง = 1: 9) ผลการศึกษาพบว่า อัตราความชุกของ อาการปวด / ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างน้อย 1 จุด ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีค่าเท่ากับ 85.9 ต่อ 100 ประชากร (95% CI : 82, 89.8) โดยมีอาการปวด / ปวดเมื่อยมากที่สุดที่บริเวณหลังส่วนล่างร้อยละ 24.9 หลังส่วนบนร้อยละ 14.2 และไหล่ร้อยละ 13.4 ในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมามีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างร้อยละ 39.1, ไหล่ร้อยละ 36.2 และหลังส่วนบนร้อยละ 35.2 และอาการปวด/ปวดเมื่อย มีความสัมพันธ์กับความพอใจในงาน,สภาพแวดล้อมในงานและการจัดรูปงานอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 เช่นการนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิง, ความเร็วที่มากเกินไปในการทำงานและท่าทางการทำงานที่ มีการขยับข้อมือบ่อย ๆ และมีการก้มคอบ่อยครั้ง นอกจากนี้การทำงานที่อยู่ในท่าทางการนั่งหลังตรงหรือนั่งก้มหลังมากกว่าหรือเท่ากัน 3 ชั่วโมงต่อวัน มีความสัมพันธ์กับอาการปวด / ปวดเมื่อยที่บริเวณหลังส่วนล่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value<0.05 ในขณะที่อาการปวด /ปวดเมื่อยบริเวณหลังส่วนบนมีความสัมพันธ์กับการทำงานในท่าทางนั่งก้มหลังเป็นระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันเช่นกัน จากการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบถึงขนาดของปัญหาและปัจจัยเกี่ยวข้องนำมาใช้ในการปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้ต้นทุนต่ำหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยเพื่อสุขภาพที่ดีของคนงานได้

บรรณานุกรม :
ดารารัตน์ เดชะกมลสุข . (2543). ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดารารัตน์ เดชะกมลสุข . 2543. "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดารารัตน์ เดชะกมลสุข . "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ดารารัตน์ เดชะกมลสุข . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด / ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.