ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542
นักวิจัย : พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
คำค้น : TRAFFIC ACCIDENT , EPIDEMIOLOGY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยศึกษาระบาดวิทยาของคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกจากสถานีตำรวจ 18 แห่ง ในจังหวัดมาหสารคาม พ.ศ. 2542 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลจากแบบรายงานคดีจราจรทางบก ที่เกิดคดีระหว่างวันที่ 1มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542 จำนวน 527 คดี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประสบอันตรายส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตรา 2.98 : 1 พบมาก ในช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 25.8) ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสาร (ร้อยละ 45.9) ผู้ขับขี่ (ร้อยละ 45.8) ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับขี่ (ร้อยละ 67.5) ถูกจับกุม (ร้อยละ 83.5) และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ร้อยละ 83.0) รถที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์(ร้อยละ 48.8) มีลักษณะการเกิดเหตุแบบรถชนกัน (ร้อยละ 69.8) อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในเดือนธันวาคม (ร้อยละ 14.6) พบมากในวันเสาร์และวันอังคาร (ร้อยละ 16.3) ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. (ร้อยละ23.4) ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน (ร้อยละ 80.3) พบมากที่ทางหลวงแผ่นดิน สายโกสุมพิสัย-โสกขุ่น (อัตราการเกิดอุบัติเหตุ = 314.34/100ล้านยานพาหนะ-กิโลเมตร) และสี่แยกตลาดเชียงยืนเป็นทางร่วมทางแยกที่เกิดคดีมากที่สุดคดีส่วนใหญ่มีความรุนแรงระดับเสียชีวิต (ร้อยละ 39.3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของคดีอุบัติเหตุจราจรที่จังหวัดมหาสารคามเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่สาเหตุจากสภาพแวดล้อม(p- value = 0.011) บริเวณที่เกิดเหตุ (p-value = 0.014) เวลาที่เกิดเหตุ(p-value=0.021) การจับกุมผู้กระทำผิด (p-value=0.023) เพศ (p-value=0.026) สาเหตุจากอุปกรณ์ (p-value=0.029) และสถานที่เกิดเหตุ (p- value=0.047) ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนแก้ไขสาเหตุของอุบัติเหตุส่งผลให้สามารถลดอุบัติเหตุจราจร ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ . (2543). ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ . 2543. "ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ . "ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ . ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.