ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : มณฑา คล้ายศรีโพธิ์
คำค้น : PREVALENCE , NOISE-INDUCED HEARING LOSS , ARUNYIK KNIFE HANDICRAFT WORKERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับเสียงและปริมาณการสัมผัสเสียงในที่ทำงาน 2) อัตราความชุกของการสูญเสียการได้ยินจากเสียง และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม มีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีชั้นภูมิตามกลุ่มอายุ และสุ่มอย่างง่ายเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และสมัครใจเข้าร่วมศึกษาได้จำนวน 80 ตัวอย่างจากทั้งหมด 606 คน ดำเนินการสัมภาษณ์ ตรวจการได้ยิน ตรวจวัดเสียงในที่ทำงาน และตรวจวัดปริมาณสัมผัสเสียงสะสมตลอดเวลาทำงานช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2545 - 1 มีนาคม 2546 ผลการศึกษาพบว่า ระดับเสียงในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิน 90 เดซิเบล ปริมาณการสัมผัสเสียงสะสมตลอดเวลาทำงานเฉลี่ย ร้อยละ 106.5 ความชุกของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงมีร้อยละ 27.5 มีประสาทหูเริ่มเสื่อมที่ความถี่สูงร้อยละ 60.0 การสูญเสียการได้ยินจากเสียงมีจำนวนสูงขึ้น เมื่อนำค่าระดับเริ่มได้ยินที่ความถี่สูงมาคิดรวมด้วย พบว่า อายุ ระยะเวลาการประกอบอาชีพ การศึกษา และการมีประวัติเคยยิงปืนมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสเกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงมากขึ้น และเมื่อระยะเวลาการทำงานมากขึ้น โอกาสเกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติเคยยิงปืนมีโอกาสสูญเสียการได้ยินจากเสียงมากขึ้น และเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น โอกาสสูญเสียการได้ยินลดน้อยลง จะเห็นได้ว่า ความชุกของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงมีอยู่สูง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรพิจารณาสนับสนุนให้เริ่มมีโครงการอนุรักษ์การได้ยินในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิก เพื่อลดขนาด และความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่จะเกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ . (2545). ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ . 2545. "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ . "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.