ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544
นักวิจัย : นวพรรณ ผลบุญ
คำค้น : THAI PHYSICIANS , HEALTH HAZARDS , CAUSES OF DEATH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการตายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของแพทย์ไทย ปี พ.ศ.2535 ถึง ปี พ.ศ.2544 โดยแยกตาม อายุ เพศ ภูมิภาค การประกอบอาชีพเฉพาะทาง รูปแบบการดำเนินชีวิต จำนวน 349 คนเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คู่สมรสหรือญาติผู้ใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เสียชีวิตโดยใช้แบบสำรวจระหว่างเดือนกันยายน 2545 ถึงมีนาคม 2546 ผลการศึกษาพบว่า เก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 262 ราย จาก 349 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.1 พบผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นคู่สมรสแพทย์ผู้เสียชีวิตแพทย์ผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์ชาย 225 ราย แพทย์หญิง 37 ราย อายุตายเฉลี่ยของแพทย์ชายและแพทย์หญิงคือ 62.09 ปี และ 55.38 ปี อายุตายเฉลี่ยของแพทย์ไทย 61.15 ปี สาเหตุการเสียชีวิตของแพทย์ไทย 3 อันดับแรกเป็นดังนี้ อันดับหนึ่งโรคมะเร็งร้อยละ 35.1 อันดับสองคือโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 28.2 อันดับสามคือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้อยละ12.6 พิจารณาการเสียชีวิตจากมะเร็ง 3 อันดับแรกดังนี้ อันดับที่หนึ่งคือ มะเร็งตับร้อยละ21.7 รองลงมาคือมะเร็งปอดร้อยละ 17.4 และมะเร็งทางเดินอาหารร้อยละ 17.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ พบว่า การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งและโรคหัวใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มอายุที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการใช้ยาคลายเครียดมีความสัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งน้อยกว่าการไม่ใช้ยา แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกลุ่มสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป สัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งน้อยกว่าสาขาอื่นๆ และพบว่าสัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ แพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนภาคกลางสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อยกว่าภาคอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้นับเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลการตายของแพทย์ไทยเป็นครั้งแรก พบว่าฐานข้อมูลจากแพทยสภายังมีความบกพร่อง การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหาเบื้องต้น และสามารถดำเนินการเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการเสียชีวิต และเป็นการนำแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภาวะเจ็บป่วยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มาปรับใช้ในงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

บรรณานุกรม :
นวพรรณ ผลบุญ . (2545). สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นวพรรณ ผลบุญ . 2545. "สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นวพรรณ ผลบุญ . "สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
นวพรรณ ผลบุญ . สาเหตุตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทยปี พ.ศ.2535 ถึง 2544. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.