ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
นักวิจัย : ชัญญา เจียมใจ
คำค้น : HEALTH MONITORING , EMPLOYER , FERTILIZER , PESTICIDE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืชทั่วประเทศไทยจำนวน 165 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และการเดินสำรวจโรงงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 10 มีนาคม 2546โดยมีการตอบกลับแบบสอบถาม 90 แห่ง คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 54.5 สัมภาษณ์นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 8 แห่ง และสำรวจโรงงาน 1 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบกลับแบบสอบถามทั้งหมด 90 คน ร้อยละ 52.2 เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารหรือผู้จัดการ มีอายุเฉลี่ย 39.3 ปี เป็นชายร้อยละ 51.1 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 64.4 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางร้อยละ 94.4 เป็นสถานประกอบการที่มีการตรวจสุขภาพคนงานร้อยละ 63.3 โดยมีงบประมาณในการตรวจสุขภาพคนงานประจำปีเฉลี่ย 700 บาทต่อคนต่อปี สำหรับความคิดเห็นต่อราคาการตรวจสุขภาพคนงานและรายการตรวจสุขภาพคนงานนั้น นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการ และปัจจัยที่ทำให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน 3 อันดับแรกคือปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ, ปัจจัยด้านกฏหมาย และปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า ผลการสัมภาษณ์พบว่าการตรวจสุขภาพคนงาน และหน่วยบริการตรวจสุขภาพคนงานในปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสม แต่ยังขาดคุณภาพในการตรวจและการรายงานผล นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ราคาและรายการตรวจสุขภาพคนงานมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการ และการที่จะกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช จึงมีความเป็นไปได้สูง

บรรณานุกรม :
ชัญญา เจียมใจ . (2545). ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัญญา เจียมใจ . 2545. "ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัญญา เจียมใจ . "ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชัญญา เจียมใจ . ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยงในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.