ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ณัฐพร สุดดี
คำค้น : THE EXPECTATION OF PHYSICAL EDUCATION , PARENTS' ROLES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000896
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543จำนวน 102 คน จาก 15 โรงเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ((-,x)) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า "ที" (t-test) ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ มีดังนี้ 1. ด้านโครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน ครูพลศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับต้องการให้ปฏิบัติมากที่สุด 2. ด้านโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ครูพลศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับต้องการให้ปฏิบัติมากที่สุด 3. ด้านโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ครูพลศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับต้องการให้ปฏิบัติมากที่สุด 4. ด้านโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ครูพลศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับต้องการให้ปฏิบัติ 5. ด้านโครงการบรรดิการทางพลศึกษา ครูพลศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับต้องการให้ปฏิบัติมากที่สุด 6. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ระหว่างครูพลศึกษาระดับประถมศึกษากับครูพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านโครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน ด้านโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และด้านโครงการบรรดิการทางพลศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 ส่วนด้านโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและด้านโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ณัฐพร สุดดี . (2543). ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐพร สุดดี . 2543. "ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐพร สุดดี . "ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ณัฐพร สุดดี . ความคาดหวังของครูพลศึกษาต่อบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.